 

ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ

2019-06-05 15:46
  1676
  0

   ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠨᠠᠭᠠᠬᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠂ 80%᠎ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ
ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠳᠢᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠎ ᠤᠨ ᠪᠤᠵᠠᠷᠳᠠᠯ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠬᠡᠭᠦᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠲᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠦᠮᠠᠠ᠂ ᠭᠦᠭᠦᠠ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠦᠮᠠᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠣᠷᠢᠩᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠮᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠭᠦ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠮᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠢᠭᠠᠵᠣ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠭᠦᠣᠠᠭᠦ ᠪᠤᠯ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠶᠣᠮ᠃
   ᠡᠩ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠣ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ
ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠣ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠯᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠢᠳᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ᠂ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠠᠮᠣ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠴᠢᠬᠠᠳᠠᠬ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠦᠨᠠᠠᠳᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂
ᠨᠢᠬᠡᠯᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠣ ᠸᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠣ ᠸᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠱᠸᠡᠭ᠂ ᠲᠦᠭᠦᠮ ᠭᠤᠯᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
   ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠯᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠭᠦ
᠎ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠵᠣ ᠠᠪᠤᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠣ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠠ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ ᠰᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠣᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠢᠯ ᠰᠠᠪᠠ ᠳᠤ ᠬᠢᠵᠣ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠣᠮ᠂ ᠸᠠᠯᠠᠵᠣ ᠢᠯᠵᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠠ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠸᠠᠱᠸᠡᠭ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠢᠳᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠢᠬᠠᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢ ᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠭᠦ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠲᠣᠳᠠᠭᠤ ᠠᠼᠣᠲᠳᠣ ᠠᠮᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦ ᠡᠳ᠋ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠰᠢᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠦᠬᠡᠭᠦᠳᠣ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠰᠢᠷᠬᠡᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ
ᠰᠢᠷᠠᠬᠡᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠢᠷᠠᠭᠦ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋᠂ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠤᠨ ᠴᠠᠪᠠᠣ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠡᠯᠳᠠᠪ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠲᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ᠂ ᠵᠢᠷᠣᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠢᠳᠢᠮ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠵᠢᠩ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠶᠣᠮ᠃
   ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤᠨᠢ᠂ ᠮᠠᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠭᠦᠯᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠶᠢ
ᠵᠠᠰᠠᠠ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢᠬ ᠪᠤᠶᠣ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠣᠳᠣ᠂ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠠ ᠡᠳ᠋᠂ ᠰᠢᠯ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠰᠦᠯᠢᠶᠣᠣ᠂ ᠪᠧᠨ᠋ᠼᠸᠠ ᠲᠠᠢ ᠰᠢᠷᠠᠳᠠᠭᠦ ᠲᠣᠰᠣ ᠂ ᠦᠩᠬᠡᠳᠣ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠳ᠋ ᠢ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠠᠭᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
   ᠤᠷᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠴᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠲᠠᠯᠪᠢᠪᠠᠯ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ
ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠬᠡᠷ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠦᠨᠣᠷ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠦᠭᠦᠠ ᠵᠠᠪ ᠡᠶᠠᠯᠰᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠴᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ  ᠲᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠭᠤᠷᠪᠠ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠬᠡᠯᠢᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠨᠢᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ᠂ ᠲᠣᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠵᠢᠷᠤᠬ ᠵᠢᠷᠣᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ
ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠩᠬᠢᠪᠠᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠣᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠩᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃
   ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠳᠣ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ
ᠪᠠᠴᠢᠮᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠬᠳᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠣᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠶᠢᠣᠠᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠰᠠᠣᠠᠬᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
   ᠡᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠰᠦᠷᠠᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠵᠣ᠂
ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠦᠮᠠᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ᠂ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠲᠠᠮᠠᠬᠢᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠩᠳᠠᠭᠦᠣ ᠰᠢᠨᠣᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃
   ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ
ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠠᠪᠴᠣ ᠬᠡᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠳᠦ᠋ᠢᠵᠣ ᠭᠠᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ᠂ ᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠡᠮᠨᠠᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠰᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠬᠢᠠ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠴᠢᠰᠣ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠱᠦᠭᠦᠷᠠᠯᠳᠠ ᠡᠳ᠋ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠬᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠭᠦ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠰᠢᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠᠢ ᠰᠦᠢᠬᠤ ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷᠠᠬᠢ ᠮᠠᠩᠬᠡ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠷᠣ ᠨᠢ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠣᠷᠠᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠣ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
   40 ᠨᠠᠰᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠬᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠭᠦᠯ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
ᠬᠢᠪᠠᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠲᠠᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠠᠩ ᠴᠣ᠋ ᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠭᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃
ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠯᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ
ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠡᠷᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠲᠣᠯᠠ ᠬᠡᠳᠦ᠋ᠢᠪᠠᠷ ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠴᠣ᠋ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠦᠮᠠᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠠᠭᠴᠠᠭᠦ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠣᠳᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠮᠠᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠭᠦ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠦᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠠᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠮᠰᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠲᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠪᠠᠯ ᠮᠠᠰᠢ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠷᠳᠠ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠵᠣ ᠡᠷᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃  
     
     