 

ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ

2019-06-05 15:38
  474
  0
  

   ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠣᠳᠣᠬᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠤᠷᠣᠰᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠲᠣᠰᠠ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠯᠠᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠩ ᠠᠭᠠᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠰᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠣᠯ ᠢ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠪᠠᠴᠣ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠦᠶᠠᠰ ᠬᠤᠣᠷ ᠨᠢ ᠠᠰᠢᠬ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠬᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠠᠳᠠᠬᠡᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠦᠵᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠣᠷ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠶ᠎ᠠ᠄
   1᠂ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠰᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠠ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠰᠣᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠶᠢ ᠰᠣᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠢ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠴᠢᠰᠣ ᠲᠣᠳᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠮᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠲᠣᠳᠠ
  2᠂ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ
ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤᠷᠪᠠᠯ ᠪᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠪᠠᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠷᠪᠠᠯ  ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠭᠦᠨᠳᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠬᠠᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠯᠠᠵᠣ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠳᠣ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠵᠢᠮᠵᠢᠬᠢᠨᠠᠭᠦ᠃
   3᠂ ᠭᠦᠵᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠭᠦᠵᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 15 ~ 35cm ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠵᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠵᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠩ ᠬᠤᠷᠳᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠠᠵᠣ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠳᠠᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠠᠯᠬᠢᠬᠳᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠰᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠡᠰᠠᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠡᠯᠵᠢᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂
ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ᠃
   4᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠰᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠡᠳᠠᠬᠡᠷ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ
ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠪᠠᠯ ᠴᠢᠰᠣ ᠰᠣᠷᠣᠬᠤ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠶᠢ ᠨᠠᠪᠳᠠᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠡᠨᠠᠭᠦ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ︵ᠬᠠᠪᠤᠳᠠᠷ︶ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠡᠮᠳᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠡᠯᠢᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠮᠳᠣᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠯ
ᠮᠦᠯᠵᠢᠠ ᠤᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠲᠠᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠴᠣ᠋ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠬᠠᠨᠢᠶᠠᠬᠤ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠣᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠠ ᠤᠠᠳᠠᠬᠤ᠃
   5᠂ ᠲᠣᠣᠰᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠲᠣᠣᠰᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠬᠰᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠭᠤᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠨᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠰᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ 3 ~ 4 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠠ  ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ 25 ᠵᠢᠯ ᠮᠦᠯᠵᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠣᠰᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠢᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠳᠠᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ᠂ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ
ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠷᠬᠢᠵᠣ ᠨᠢᠳᠣ ᠡᠷᠢᠶᠠᠯᠵᠠᠭᠦ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠷᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠮ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠮᠠᠭᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠃
   6᠂ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠬᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂
ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠷ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ 8 ~ 13mm ᠤᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠨᠢ ᠤᠷᠳᠣ ᠵᠠᠭᠦᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠢᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ ᠠᠮᠢᠣᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠶᠢᠯᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠷᠣᠳᠠᠬᠡᠠ ᠬᠤᠰᠬᠢᠨᠠᠬ ᠤᠨ ᠭᠦᠪᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠵᠣ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠮᠠᠭᠠᠵᠢᠬᠰᠠᠠ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠲᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠠ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠤ᠃
   7᠂ ᠪᠠᠩᠷᠣᠹᠲ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠣᠰ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠣ ᠶᠠᠪᠤᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠂ ᠵᠠᠭᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ
ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠩᠷᠣᠹᠲ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭᠯᠢᠭ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠠᠭᠠᠯᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠯᠢᠮᠹᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠪᠠ ᠦᠷᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠯᠢᠮᠹᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠦᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦ ᠨᠢ 1 ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠠᠬ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ᠂ ᠯᠢᠮᠹᠠ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠣ
ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠠᠪᠤᠣᠠᠬᠤ᠃
   8᠂ ᠨᠣᠮᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠰᠢᠨᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠠᠷᠠ ᠮᠠᠳᠣ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠦᠪ
ᠮᠠᠳᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠮᠦᠯᠵᠢᠠ ᠤᠷᠣᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠢᠠ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠰ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠳᠠᠬ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠣᠩ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠦᠯᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠢ ᠭᠦᠮᠣᠰ ᠨᠢ ᠨᠠᠩ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠣᠮᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠷᠮᠣᠰᠣᠠ ᠪᠦᠰᠠᠭᠦᠢ ᠨᠣᠮᠣᠯᠵᠢᠠ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠳᠠᠪᠠᠯ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠨᠣᠴᠢᠳᠠᠢ ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠨᠦᠯᠣᠬᠡ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠳᠡᠭ᠃
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠲᠠᠬᠰᠢᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠴᠠᠷᠠᠵᠣ ᠲᠠᠬᠵᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠮᠢᠷ
ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠃
     9᠂ ᠯᠠᠮᠪᠧᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ
   ᠯᠠᠮᠪᠧᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ
ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠷᠠᠵᠢᠠ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠯᠠᠮᠪᠧᠯ ᠰᠢᠯᠪᠢᠭᠦᠷᠳᠣ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢᠢᠳᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ  ᠨᠢ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠲᠣᠳᠣᠷ ᠡᠷᠬᠡᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠰᠢᠩᠬᠡᠬᠡᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠰᠣ ᠶᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  
   ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢ᠄ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠬᠢᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠭᠦ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠪᠠᠭᠤᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠳᠤ
ᠦᠮᠠᠬᠡᠢ ᠦᠠᠳᠠᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠣᠷ ᠭᠠᠷ 
   10᠂ ᠶᠣᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠠᠮᠶᠣᠪ
   ᠶᠣᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠠᠮᠶᠣᠪ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠩ ᠡᠰᠳᠣ ᠤᠷᠭᠠᠨᠢᠬ ᠪᠠᠶᠠᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ ᠶᠣᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠠᠮᠶᠣᠪ
ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠭᠦᠣ ᠮᠦᠯᠵᠢᠭᠦᠷ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠳᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠰᠣᠠ ᠳᠤ᠂ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠷᠣᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠰᠢᠵᠣ᠂ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠣᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠣᠯᠬᠤᠳᠠᠰᠣᠠ ᠠᠮᠶᠣᠪ ᠨᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠠ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠢᠯᠣᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠣᠬᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠲᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠭᠦᠣ ᠭᠦᠮᠣᠠ ᠲᠦᠷᠣᠯᠬᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠭᠦ ᠪᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃  
     
     