 

ᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠭᠤᠣᠯ

2019-06-05 15:09
  485
  0
 
   ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠲᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠣ
ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠮᠦᠠ᠃ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠤ ᠦᠯᠣᠭᠦ᠂ ᠦᠷᠭᠦ᠂ ᠬᠤᠯᠣᠰᠣᠳᠣ ᠭᠤᠣᠯ
ᠬᠡᠵᠣ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠢᠩᠭᠠᠠ ᠨᠢᠷᠣᠭᠤᠠ ᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠬᠳᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢ ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ
ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠡᠮᠣᠨᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠭᠠᠣᠠ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠠᠴᠠ
ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠲᠠᠰᠢ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠦᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠭᠤᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠨᠢ ᠠᠭᠠᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ
ᠵᠠᠮᠬᠠᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠭᠠᠬᠴᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢᠳᠣ ᠪᠤᠯᠵᠣ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠡᠴᠣᠰ ᠲᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
᠎ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠬ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠠᠬᠢ ᠰᠣᠯᠢᠨᠠᠭᠤᠷ ᠶᠠᠬᠡ
ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠰᠠᠯᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠰᠬᠠᠯ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯᠵᠢ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠣᠳᠠᠢ
ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠢᠠᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠭᠤᠷᠣᠬᠠᠠ ᠭᠤᠣᠯ᠂ ᠪᠠᠯᠭᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ
᠎ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠰᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠶᠢᠮᠠᠬ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠦᠠ ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠ
ᠦᠵᠣᠮᠣᠴᠢᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠪᠠᠷ ᠤᠷᠣᠰᠣᠠ ᠦᠩᠬᠡᠷᠠᠳᠡᠭ᠃
   
     
     