 

ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠠ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠶᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ

2019-05-20 10:05
  297
  0


   ᠨᠢᠬᠡ᠂ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ
   1᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠣᠯ᠄ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠲᠣᠳᠢ ᠶᠢᠨ ︵鹦鹉热衣原体︶ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ
ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦᠯ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   2᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢᠳᠣ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠢᠯᠠᠣᠠᠳᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠣᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠬᠡᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠠᠶᠣᠵᠣ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠮᠠᠯ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠴᠢᠰᠣ ᠤᠨᠢᠵᠣ ᠤᠯᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠣᠩ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠯᠴᠠᠬᠠᠢ ᠦᠣᠠᠬᠡᠠ ᠱᠦᠭᠦᠷᠠᠰᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠭᠦᠭᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠲᠣᠯᠪᠤ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠢᠨᠠᠬᠰᠢᠳᠠ ᠨᠢᠳᠣ ᠨᠢ ᠰᠣᠬᠤᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠶᠠᠬᠡ᠂ ᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠠᠷᠪᠢᠠ ᠵᠣᠠ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠯᠳᠠ ᠮᠠᠭᠤ᠂ ᠰᠢᠪᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠣᠠᠬᠡᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃
   3᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄
   ① ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠦ᠋ᠢᠬᠠᠠ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠴᠠᠪᠠᠷᠯᠠᠵᠣ
ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ② ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ 2% -5%᠎ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠰᠣ ᠡᠰᠠᠭᠦᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠣ ᠪᠤᠶᠣ 0᠂ 01%᠎ ᠶᠢᠨ ᠹᠦᠷᠢᠼᠢᠯᠢᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠳᠣ ᠶᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠠᠷᠴᠢᠬᠰᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠦᠯᠠᠷ ᠬᠤᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋᠂ ᠯᠣ᠋ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋᠂ ᠰᠧ ᠬᠤᠸᠠᠠ ᠰᠣ᠋᠂ 2%  ᠶᠢᠨ ᠺᠦ᠋ᠷᠲ᠋ᠢᠰᠣᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠡᠮ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ③ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠪᠤᠶᠣ ᠯᠣ᠋ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠢᠺᠰᠠᠮᠧᠲ᠋ᠠᠰᠣᠠ ︵地塞米松︶ ᠢ 2 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ᠂ 0᠂ 1%᠎ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠮᠣᠠ ᠢ 1 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠣᠠ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰᠣᠭᠠᠵᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 2 -3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠰᠣᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ④ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠢᠩᠬᠢᠷᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠠᠭᠠᠠ ᠬᠠᠷᠠᠩ ᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠦ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠡᠭᠦᠯᠠ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠯᠬ᠎ᠠ ︵拨云散︶ ᠪᠤᠶᠣ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠲᠣᠰᠣᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠪᠦᠷᠢᠠ ᠴᠢᠰᠣ ᠶᠢ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠨᠠᠮᠠᠵᠣ᠂ ᠨᠢᠳᠣᠠ ᠠᠨᠢᠰᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ
ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ 50 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠢ ᠤᠬᠤᠷᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠢᠵᠣ ᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠣ ᠢᠳᠠᠬᠡᠳᠣ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ 
   1᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠣ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠬᠤᠣᠷ ᠠᠴᠠ
ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ᠃ ᠭᠤᠣᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠯ ᠬᠡᠪᠠᠯ ᠠᠮᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠵᠢᠷᠠᠣ᠂ ᠢᠳᠠᠬᠡᠳᠣ ᠶᠠᠷ᠎ᠠ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠦ᠋ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠵᠣᠵᠠᠭᠠᠠ ᠲᠠᠪ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠬ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠠᠰᠢᠶᠠᠯᠠᠵᠣ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠭᠦ᠂ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠪᠤᠶᠣ ᠠᠷᠠᠰᠣ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠵᠣ ᠰᠢᠯᠪᠤᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠭᠠᠷᠴᠣ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠭᠦᠨᠣᠬᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃
   2᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ︵1︶ ᠲᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 3 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ
ᠪᠤᠶᠣ 9 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠠᠣ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠯᠠ ᠡᠰ ᠤᠨ ᠭᠦᠯᠳᠠᠬᠡᠵᠣ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠᠠ ᠭᠦᠨᠳᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠣᠳᠣ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ 0᠂ 2 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵2︶ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠵᠣ᠂ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠭᠠᠷᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠣᠰᠭᠠᠷᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠯ ᠢ 2%᠎ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠯ ᠬᠤᠵᠢᠷ ᠪᠤᠶᠣ 10%᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠴᠣᠬᠤᠢ᠂ 20%᠎ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠮᠣᠳᠣᠠ ᠤ ᠦᠨᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠣᠠᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵3︶ 0᠂ 1%︕ 0᠂ 2%᠎ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠬᠡᠳᠣ ᠮᠠᠩᠭᠠᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2%᠎ ᠶᠢᠨ ᠭᠧᠨ᠋ᠲ᠋ᠢᠠ ᠶᠠᠭᠠᠠ ︵龙胆紫︶᠂ ᠢᠣᠳ᠋ᠳᠣ ᠠᠮᠳᠠᠯᠢᠬ ᠲᠣᠰᠣ ︵碘甘油︶᠂ 5%᠎ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋᠂ ᠹᠦᠷᠢᠼᠢᠯᠢᠠ ᠬᠠᠨᠳᠠ ᠡᠮ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 1 -2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠳᠤ ᠱᠦᠪᠤᠬᠡᠷ ᠰᠢᠮᠠᠯᠳᠡᠭ ︵虎杖︶ 10 ᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤ ᠲᠠᠯᠠᠠ ᠬᠠᠯᠢᠰᠣ ︵银花︶ 8 ᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠤᠰᠣ 400 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠨᠠᠵᠣ
ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠷᠯᠣᠬᠡ ᠦᠳᠠᠰᠢ ᠲᠣᠰᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠳᠤ 3 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ 4 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠭᠤᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ
   1᠂ ᠬᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠄ ᠬᠡᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠭᠴᠢ ᠦᠩᠭᠦᠷᠳᠣ ᠰᠠᠪᠬᠠᠠᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠣ ᠴᠢᠰᠣ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠰᠠᠯᠮᠣᠨᠧᠯ ᠰᠠᠪᠬᠠᠠᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠭᠦᠠ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠰᠠᠪᠬᠠᠠᠴᠢᠷ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠬᠡᠯᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠮᠪᠤᠬᠡᠠ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠡᠭᠦᠰᠣᠨ᠎ᠠ᠃
   2᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ 7 ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠠ
ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠣᠳᠠᠬ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠵᠠᠯᠭᠠᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠣ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠬᠤ᠂ ᠴᠢᠰᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠦᠭᠦᠭᠦᠯᠳᠡᠭ᠃ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠦᠯᠣᠰᠴᠣ ᠴᠠᠣᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠡᠭᠰᠢ ᠪᠤᠰᠣ᠂ ᠭᠦᠢᠰᠣ ᠰᠢᠷᠬᠠᠳᠣᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   3᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ︵1︶ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠬᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠡᠮ᠎ᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
ᠦᠢᠷᠠᠳᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠣᠨ᠎ᠠ 20 -30 ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠤᠶᠣ 10 -20 ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠧᠲ᠋ᠢᠯᠳᠣ ᠠᠯᠳᠧᠬᠢᠳ᠋ ᠤᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ︵甲醛菌苗︶ ᠢ 2 -3 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵2︶ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠳᠤ ᠲᠤ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ 0᠂ 3 ᠭᠷᠠᠮ ᠪᠠ ᠬᠤᠳᠣᠭᠤᠳᠣᠠ ᠤ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ ᠤᠨ ᠢᠰᠬᠡᠭᠦᠷ ᠢ 0᠂ 3 ᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵3︶ ᠰᠦᠯᠹᠠᠮᠢᠳᠢᠠ ︵磺胺脒 ︶᠎ ᠢ 0᠂ 5 ᠭᠷᠠᠮ᠂ ᠲᠠᠠᠨᠢᠠ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠬ᠂ ᠲᠠᠳ᠋ ᠠᠽᠣᠲ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠢᠰᠮᠦ᠋ᠲ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠳᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠰ ᠲᠣᠰ 0᠂ 2 ᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠢᠬᠡ ᠯᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠲᠤ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵4︶ ᠯᠣ᠋ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠣ ᠳᠤ 0᠂ 02 -0᠂ 03 ᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠳᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠡᠰᠠᠪᠠᠯ 3
ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ︵5︶ ᠤᠰᠣ ᠠᠯᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 1 -2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠩᠬᠡᠠ ᠨᠦᠭᠦᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠠ ᠰᠣᠳᠠᠯ ᠳᠤ 5%᠎ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠹᠢᠽᠢᠣᠯᠣᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠣᠠ ᠠᠭᠤᠰᠣᠮᠠᠯ ᠢ 20 -100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠲᠦᠷᠪᠠ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
   1᠂ ᠬᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠄ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠪᠤᠯ D ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠸᠧᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠬᠢᠴᠠᠯᠢᠬ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠬᠡᠳᠠᠰᠣᠠ ᠳᠤ ᠶᠠᠬᠡᠪᠠᠷ ᠦᠷᠠᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠬᠤᠣᠷᠠᠳᠣ ᠡᠳ᠋ ᠡᠭᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠶᠣᠮ᠃ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠡᠪᠠᠰᠣ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠭᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠭᠦᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠣ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ᠃
   2᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠦᠭᠦᠭᠰᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠷᠠᠳᠡᠭ ᠲᠣᠯᠠ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠦᠬᠡᠷ᠎ᠠ
ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠷᠠᠭᠦ ᠬᠡᠮ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠨᠢ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠡᠭᠦᠰᠴᠣ ᠬᠡᠨᠠᠣᠠᠳᠠ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠮᠦᠠᠴᠣ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠬᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠭᠦᠴᠣ ᠲᠠᠷᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ 2 ᠨᠠᠰᠣᠠ ᠠᠴᠠ ᠲᠣᠷᠣᠬᠰᠢᠬᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠢ ᠡᠭᠦᠰᠭᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠦᠶᠠᠰ ᠮᠠᠯᠠᠷᠠᠠ ᠬᠡᠪᠳᠠᠭᠦ ᠪᠤᠶᠣ ᠭᠦᠶᠣᠭᠦ᠂ ᠰᠢᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠢᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠵᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠠᠠ ᠮᠦᠴᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠪᠠᠯᠵᠠᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠭᠦᠠᠰᠢ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠠᠰᠢ ᠤᠷᠪᠠᠵᠣ ᠭᠦᠷᠪᠠᠭᠦ᠂ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠭᠦᠵᠣᠭᠦᠣ ᠨᠢ ᠠᠷᠣᠠᠰᠢ ᠪᠠᠨ ᠮᠣᠷᠦ᠋ᠢᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠬᠤᠴᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠭᠦᠬᠡᠰᠣ ᠭᠤᠭᠤᠵᠢᠬᠤ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠠ ᠲᠠᠭᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠣ ᠂ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ 1 -2 ᠴᠠᠬ ᠤᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠦᠳᠡᠭ᠃
   3᠂ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ︵1︶ ᠵᠢᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ᠂ ᠨᠠᠮᠣᠷ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ  ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠦᠷᠪᠠᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠢᠵᠢᠭ ᠤᠨ ᠸᠠᠺᠼᠢᠠ ︵羊四联苗︶᠎ ᠢ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵2︶ ᠭᠦᠬᠡ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠰᠢᠭᠦᠰᠦᠯᠢᠭ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠬ ᠪᠤᠷᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠠᠭᠦ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠭᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠢᠯᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃ ︵3︶ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠯᠢᠶᠠᠣᠠ ᠤᠷᠳᠣ ︵2 ᠴᠠᠬ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠳᠣᠷᠠᠪᠠᠯ︶ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠦᠷᠪᠠᠯ ᠰᠦᠯᠹᠠᠮᠢᠳᠢᠠ ᠢ 10 -20 ᠭᠷᠠᠮ ᠴᠢᠣᠠᠬᠤᠵᠣ ᠤᠣᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠣ ᠦᠯᠣ ᠬᠠᠯᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠴᠢᠰᠣᠠ ᠴᠠᠶᠢᠪᠠᠩ ᠢ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵4︶ ᠯᠣ᠋ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 0᠂ 5 -0᠂ 7 ᠭᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 3 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ︵5︶ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ 160 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠴᠢ᠂ ᠯᠢᠶᠠᠠ ᠮᠸᠢ ᠰᠣ᠋ ᠶᠢ 500 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠬᠤᠯᠢᠵᠣ ᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳᠣᠷ ᠪᠦᠷᠢ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   
   ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠬᠡᠮ
   1᠂ ᠬᠡᠮᠨᠠᠭᠦ ᠰᠢᠯᠳᠠᠭᠠᠠ᠄ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠪᠤᠷᠣᠭᠠᠠ ᠶᠠᠬᠡᠳᠠᠢ ᠵᠣᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠳᠤ ᠠᠮᠠᠷᠬᠠᠠ ᠨᠠᠷᠪᠡᠭᠳᠠᠳᠡᠭ᠃ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠵᠢᠬᠡᠯ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠺᠠᠯᠼ᠂ ᠹᠤᠰᠹᠤᠷ ᠲᠠᠩᠴᠠᠭᠦᠷᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠠ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠡᠳ᠋ ᠰᠣᠯᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠠᠭᠦᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠦᠵᠣᠭᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠣᠠᠬᠤᠪᠠᠯ ᠪᠦᠷ ᠲᠣᠰ ᠬᠡᠮ ᠢ ᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠵᠣ ᠮᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   2᠂ ᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭ᠄ ᠬᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠠᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠲᠣᠭᠤᠯᠳᠠᠵᠣ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠵᠣᠬᠰᠣᠬᠤ ᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠳᠤ ᠭᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠭᠦ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠯᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠬᠳᠠ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠬ᠃ ᠬᠡᠮ ᠭᠦᠨᠳᠣᠷᠠᠪᠠᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠬ ᠨᠢ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠵᠣ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠡᠪᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠪᠤᠰᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯᠳᠠᠬ᠃
   3᠂ ᠡᠮᠨᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠨᠢ᠄ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠠ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠣ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠬᠢᠭ ᠨᠦᠢᠳᠠᠠ ᠠᠭᠠᠬᠢᠮ᠎ᠠ
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠠ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ 5%᠎ ᠶᠢᠨ ᠢᠣᠳ᠋ ᠤᠨ ᠴᠢᠩᠭᠢ ᠪᠠᠷ ᠤᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠡᠷᠪᠠ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠦᠬᠡᠯᠠᠠ ᠨᠠᠬᠡᠳᠠᠰᠣ ᠢᠯᠵᠢᠷᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠰᠢᠷᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠭᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠣ ᠲᠦᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠢ ᠤᠬᠢᠶᠠᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠭᠤᠷᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠦᠬᠡᠠ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠣ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠤ 5%᠎ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠦᠷ ᠭᠦᠴᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠣᠠᠳᠠᠬ ᠢ ᠬᠢᠵᠣ ᠰᠢᠷᠬᠠᠠ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠢ ᠪᠤᠭᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠬᠢᠠ ᠨᠠᠷᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠮᠠᠯ ᠲᠣᠰᠣ ︵松馏油︶ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠬᠢᠪᠠᠯ ᠲᠠᠷᠣᠢ ᠡᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     