 

ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ

2020-05-12 16:24
  223
  0
ᠨᠠᠮᠠᠶᠢ ᠶᠢ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠳᠦ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠳᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠥ ᠴᠤ ᠵᠢᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃ ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠭᠡᠬᠦ ᠣᠨᠣᠯ ᠳᠦ18 ᠨᠠᠰᠤ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠡᠷᠬᠡᠲᠦ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠥᠩᠭᠦᠨ᠋ᠠ᠋ᠭᠤᠯᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨᠳᠢ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ ᠡᠯᠢᠭᠡᠳᠡᠨ ᠨᠣᠢᠷ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠴᠣᠪᠤᠭᠤᠯᠢᠭ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠯ ᠬᠢᠭᠦ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠵᠦ ᠪᠡᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠵᠤ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠠᠳ︽ ᠵᠠ᠂ 18 ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠬᠤᠯᠠᠷ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠮᠦᠨ᠄︽ ᠡᠬᠡᠨᠡᠷ ᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠠᠰᠬᠢᠷᠤᠭᠠᠳ᠂ ᠪᠦᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠨᠢᠶᠡᠯᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃  
     
     