 

ᠵᠥᠪᠬᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠩᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠯᠦᠭ

2020-09-08 21:07
  56
  0
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠠᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠵᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ
ᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠬᠠᠢ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠦᠪᠯᠡᠵᠦ ᠤᠳᠤᠮᠯᠠᠵᠤ ᠮᠠᠨᠳᠤᠯ᠎ᠠ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠪᠦᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠠᠪᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠠ᠂
ᠪᠦᠪᠡᠢᠯᠡᠨ ᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠳᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠲᠠᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠢᠰᠢ ᠳ᠋ᠡ᠃
ᠠᠪᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ
ᠠᠪᠤ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠨᠢ
ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠲᠤᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ᠂
ᠤᠰᠤ ᠰᠢᠷᠭᠢᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠳᠣᠲᠤᠭᠰᠢ ᠤᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃
ᠠᠯᠢ ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠢᠨᠢ
ᠰᠢᠭᠡᠵᠡᠢ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠲᠦᠯᠦᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ᠂ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ᠂ ᠡᠬᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠢᠭᠠᠨ
ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠦᠯ ᠳᠦ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠰᠤᠭᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠠᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠭᠡᠷᠦᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠰᠦᠰᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ᠂ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠬᠥᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠨ
ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ︽ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠲᠡᠮᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ︾ ᠶᠤᠮ᠃
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠴᠦ ᠨᠠᠰᠦ ᠬᠦᠢᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ
ᠡᠩ ᠦᠨ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠳᠠᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠰᠤ ᠶᠢ ᠰᠣᠯᠢᠬᠤ
ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠨ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠠᠨ ᠠᠬᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠳᠠᠩᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃
ᠭᠤᠮᠤᠳᠠᠯ ᠭᠤᠲᠤᠷᠠᠯ ᠬᠣᠣᠰᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠯᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠴᠢᠬᠤ ᠳᠤ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠠᠪᠤ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠮᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ ᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ
ᠮᠢᠨᠦ ᠠᠪᠤ ᠯᠠ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠢᠮᠡᠯᠡᠨ ︽ᠬᠠᠲᠠᠭᠤᠵᠢ︕︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠨᠠᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ᠂ ᠬᠣᠢᠮᠤᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠭᠦᠷᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠪᠤ
ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠪᠤ︕
ᠠᠭᠠᠯᠢ ᠰᠠᠢᠲᠠᠢ ᠠᠪᠤ᠂ ᠠᠭᠰᠤᠮ ᠲᠠᠯᠪᠢᠳᠠᠭ ᠠᠪᠤ
ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠳᠣᠯᠢᠶᠠᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠠᠪᠤ᠂
︽ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠡᠪᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠦᠨᠦᠷᠯᠡᠨ ᠵᠥᠭᠡᠯᠡᠨ ᠥᠭᠦᠯᠡᠳᠡᠭ ᠠᠪᠤ
︽ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ︕︾ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠦᠰᠦᠭᠯᠡᠨ ᠨᠠᠮ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤ︕  
     
     