 

      20210401-20210410

2021-04-10 20:45
  128
  0  
      
       
           
         
         
       
     
        
         
         
       
      

20210401      19              
                        
         
               

20210402      20              
                      

20210403      21              
                         

2021 04 04      22              
                         

2021 04 05      23                
                         

2021 04 06      25              
                            

20210407      26              
                            

20210408      27              
         ••                   
         
           

20210409      28              
                        
         
                                   

20210410      29              
                            

Апрелин 1-дэ, туулай сарын 19-й шарагшин туулай үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бадма сэсэгэй голдо зула бадаржа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ундаан үгэй лама гурбан эрдэни" гэжэ айлдалаа.
Багша хүн бадма сэсэгэй голдо бадаржа байсан зула мэтэ бодожо байгы.

Апрелин 2-тэ, туулай сарын 20-й сагаан луу үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүндэ үлзы хутаг буужа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Тэннэг сэдьхэлынь арилгагдасан" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 3-да, туулай сарын 21-й сагаагшин могой үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Бурханай ном тайлбарилагша хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Номой шэдитэ утха шанарынь алдаха үгэй" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 4-дэ, туулай сарын 22-й хара морь үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн сэдьхэлэй арюутхажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Арюун бэшэ сэдьхэлдэ сайн бодол орохогүй" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 5-да, туулай сарын 23-й харагшин хонь үдэр амжилтай сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн нисванис арилгахын түлөө оролдожо байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бэлегийн чанад табан согсос үгэй" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 6-да, туулай сарын 25-й хүхэ бич үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургааал.
Нэгэ хүн амгалан байдалай түлөө даадхал хуралда оруулба. Этигэлтэ Хамба Лама: "Үнэн сэдьхэлээр амгаланда оршохо" гэжэ айлдалаа. 

Апрелин 7-до, туулай сарын 26-й хүхэгшэ тахиа үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
"Амь зүрхэндээ нарин байгты" гэжэ мэдээ дамжуулагдажа хэлэгдэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Арюун энэ сэдьхэлээ л баясуулагты" гэжэ айлдалаа.

Апрелин 8-да, туулай сарын 27-й улаан нохой үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
"Гурбан эрдэни -и -и.. гээд долгилон сонсогдоно. Этигэлтэ Хамба Лама: "Өөрийн сэдьхэлэй эрдэм" гэжэ айлдалаа.
Гурбан эрдэни ба сэдьхэлэй эрдэм болхонь мүн.

Апрелин 9-дэ, туулай сарын 28-й улаагшин гахай үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Худал хуурмаг болон үнэн сэдьхэл үгэй хүндэ Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурханай үнэн сургаал урбалта үгэй бари" гэжэ айлдалаа.
Сүнэс бол юрдөөш үзэгдэжэ баригдаха үгэй тула бараг худал хуурмаг мэтэ мүн. Ганса ухаанда хэрэгтэй Бурхан Багшын сургаалаас урбахагүйн тула тодорсон сүзэг ехэ шухал юүмэ.

Апрелин 10-да, туулай сарын 29-й шара хулгана үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Сүзэгтэй хүн варшадта абтахагүйн түлөө сахюусанда зальбира. Этигэлтэ Хамба Лама: "Халдабар хэжэг үбэшэни шатааха" гэжэ айлдалаа.   
     
     