 

      2020.02.11-2020.02.20

2020-02-11 18:59
  191
  0
     
     
     
          
           
            
                
              
              
                
     
             
              
              
            
           
     
2020.02.11      17                 
                         
              
                                                                          Санага  (       )                 
2020.02.12      19                
                                  
             
                                          
2020.02.13      20               
                                    
            
                                                                                 
2020.02.14      21               
                                     
            
                                          (  )      
2020.02.15      22               
                            
2020.02.16      23              
                       
           
                                        
2020.02.17      24             
                              
          
                                                                     
2020.02.18     25             
                                          
          
                        
2020.02.19      26            
                              
         
                                                  
2020.02.20      27           
                                
         
                                                                   

Февралин 11-дэ, үхэр сарын 17-й хүхэ бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Этигэл Хамба Лама сүзэгтэй хүндэ: "Үйлын үрэ бисалга" гэжэ айлдалаа.     
Бүгэдэ юүмэ ушартай тула үрэтэй байхань албатай. Манай мэдэхэ эгээ эртын үрэ бол манай сүнэс Анавад дайлайгаас нааша ниидэжэ луутай ерэсэн тула. Тэрнээс хойшоо манай сүнэс хэды мянган жилдэ элдэб янзын хара мянган бэетэй болсон мун. Мүнөө арайгыжа хүнэй ухаантай болсон тула эзэн сүнэсээ Бурханай Санагын Деважин орондо залахынь тухай бисалгаха бол асар ехэ сайн.     
Февралин 12-то, ухэр сарын 19-й хухэбшэ тахиа удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Европоос ерэсэн хариин хун эрхи татажа мургэл бутээжэ ябана. Этигэл Хамба Лама: «Ерэхэ сагай урэ тарижа байна» гэжэ айлдалаа.    
Европоос ерэсэн хун Буддадын шажинда болон Хамба Ламада шутэхэ болоод ерээдэ угэй саг бодожо ябана. Энэ сайн урэ тухай ухаан ямарша хундэ шухал болохо бол асар мун.  
   
Февралин 13-да, үхэр сарын 20-й улаан нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.     
Нэгэ хүн: "Амитан бүгэдэ мэни сэдьхэлдэ" гээд, зула барижа байна. Этигэл Хамба Лама: "Сүнэсын мүн шанар" гэжэ айлдалаа.   
Хүнэй сэдьхэлдэ бүхы дэлхэй багтаха ушараас зула бадараажа энэ зоболоной далай дотор мүн зүг зааха хэрэгтэй болно. Зула харанхыг амитанай мунхагы арилгаха үүрэгтэй тула. Сүнэс хүнэй эзэн тула зула бадараажа энэ дэлхэйдэ эли болгоохын тула гэрэлтүүлхэ хэрэгтэй юм. Энэ ехэ сайхан сургаалай арга мүн, ехэнхи зон сүнэс болон зула хоеры холбоохо тухай сайн ойлгото үгэй тула. 
  
Февралин 14-дэ, ухэр сарын 21-й улаагша гахай удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ хун: «Хуби заянай урма баясгалан сэдьхэлдэм гэнтэ баригдаа» гэнэ. Этигэл Хамба Лама: «Сэдьхэл сэргэхэ юртэмсын шимэ» гэжэ айлдалаа.   
Сэдьхэлэй баяр баясгалантай байлгаха бол гэнтэ хуби заяада хэрэгтэй урам орожо ерэхэ. Тэрнээс сэдьхэл сэргэжэ дотор нара гараха мэтэ юртэмсын шимэтэй болно. Сэдьхэлэй баярлуулжа шадаха бол ехэ нарин нангин арга мун.
 
 
Февралин 15-да, ухэр сарын 22-й шара хулгана удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
  
Этигэл Хамба Лама нэгэ ламын тахил ургэжэ байхадань: «Дотороо хото мандал бутээсэн» гэжэ айлдалаа.  
  
Февралин 16-да, ухэр сарын 23-й шарагша ухэр удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Унэнэй хязгаарта гарасан Этигэл Хамба Лама: «Уйлэ угэй мунхэ огторгой" гэжэ айлдалаа.  
Унэн хязгаарта гараха шадал ехэ мун зам болсон ушараас уйлэ угэй мунхэ огторгой мэтэ бол хухэ мунхэ тэнгэри. Ямарша уйлэ угэй болохо гэбэл хухэ мунхэ тэнгэри дурдажа байгты тэнэгууд. 
 
Февралин 17-до, үхэр сарын 24-й сагаан бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ лама: "Багшын сургаал дотором дэлгэрнэ" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Нарин ушар лаб мэдэхэ" гэжэ айлдалаа. 
Багшын сургаал шабиин доторонь дэлгэрхэ бол ехэ сайн юм. Одоо багшатай байха бол ехэ мэргэн ушар. Үдэр бэрэ Этигэл Хамба Лама Багшын сургаал хүртэжэ үдэрэй гол ушарынь лаб мэдэхэдэ энэ ехэ нарин арга мүн. Энэ ушарынь сайн лаблажа мэдээд үдэрэй амидралха бол ямарша муу юүмэ дайрахагүй. 
 
Февралин 18-да, үхэр сарын 25-й сагаагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ лама: "Хүн бүхэн өөрин эрдэм абьястай байдаг" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Бурханай мүрдэ гарабал бэе, хэл, сэдьхэл гурбыг зүблэрүүлхэ ёс" гэжэ айлдалаа. 
Мэдээжэ Бурхан Багшын сургаалда орожо бэе, хэл, сэдьхэл гурбандаа зуб мүртэй болохо. 

Февралин 19-дэ, ухэр сарын 26-й хара луу удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хун: «Элдэбын шалтагаанаас ухзл тудадаг" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: «Байна байха угэйн хоёр ялгаа» гэжэ айлдалаа.
Ухэлэй эзэн Уйлын Эрлэг Хаан ургэлжэ ямарша хунэй дэргэдэ байсан ушараас алдаа гаргасан хунэй сунэс тэрэ доро мэхэлжэ абадаг юм. Тымэ ушараас нэгэ л асуудал сэрэмжэтэй гуу сэрэмжэ угэй гуу. Сэрэмжэ угэй болхо бол тэрэ доро ухэнэ.

Февралин 20-до, ухэр сарын 27-й харагша могой удэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: «Аза жаргалай хэшэг тогтоохо удэр" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: «Аглаг номой хурдын ороноос амгалан" гэжэ айлдалаа.
Аглаг сайхан орондо ямарша ухаантай хун ном сураха аргатай тула сэдьхэлдэ маша амар амгалан. Ерэхэ хулгана жил угтаха ушараас номой хурдэтэй ямар нэгэ аглаг орон дурдаха хэрэгтэй. Тыгэбэл аз жаргалай хэшэгтэй боложо хулгана жилдэ сайхан алхажа ябана. Жишээ би Хилгантын дасан байсан аглаг орондо ехэ баяртай зальбиржа байнам.  
     
     