 

                

2018-10-23 13:31
  928
  1
 
 
    | GoGo mn 
 
               Aid                            
 
         120                                      
 
                 26      19.5          9.5           
 
      30                 18                  12                 
 
                 
 
                                                   
 
-                 
-                                               
 
                                              
 
                          
 
-                              
-        1980 -           2009                                      
 
              2000                                                                                                                                            2009      2 3                                           
 
                                                            
 
             
 
-              
-                                                                                      15             
 
-                
-                                                            12                        
 
                                      80 -                  61        
 
-             
-                                                                                                      
 
-                 
-                                                                                                                            
 
                                      
 
                 6                                                             
 
                                                                                            
 
     30     70          
 
                                                                                                                                        
 
-                       
-                                                                      35                 A     C                                                               
 
                           
 
    A  B                                                                                                                                                                        1 2 3                                                             
 
                                                                                                                                                                                                                      
 
                               
 
                                                                                                                                  
 
-                        
-           120                                      200 - 300            2000 - 3000         2 - 4                            2000                                                                               
 
                                                                                               
 
-                             
-             30     70                           
 
            20                                                                       16                                                   
 
                     
 
                                            C                                                                     
 
                             
 
                        
 
                                     
 
-      
 
 GOGO            
     
     