 

ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ

2021-05-21 15:50
  54
  0
ᠳᠠᠮᠠᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠠᠳᠠᠭᠠᠳ  
 ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠮᠡᠭᠡᠳ  
  ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ  
   ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠣᠩᠰᠢᠭᠠᠳ  
 ᠥᠭᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠡᠳ 
   ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ  
   ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠠᠳ  
 ᠭᠥᠰᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠭᠠᠳ  
  ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ  
   ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ  
 ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠣᠭᠣᠴᠢᠭᠠᠳ  
  ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ  
   ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠥᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠳᠡᠬᠥᠷᠡᠵᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠭᠣᠰᠣᠨ ᠵᠣᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠣᠯᠢᠵᠥ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠣ ᠨᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠌ᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠪᠣᠥ ᠮᠡᠳᠡ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠣ ᠨᠢ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠥ ᠶᠢ ᠪᠣᠥ ᠮᠡᠳᠡ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯ ᠯᠠᠪ ᠥᠨᠡᠨ  
ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠬᠥᠴᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠴᠣ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ  
  
ᠨᠠᠮ ᠵᠢᠮ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠲᠠᠨ ᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ  
     
     