 

           1

2021-09-26 10:02
  184
  0
           
        
   
                                                                                                        Hwn                                                           匈奴                                                         
                                                                                                                       
                                                                                                                                        
                                                                                                                                     Shiratori Kurakichi              撐犁     孤塗        冒頓     單于       閼氏                                                         
                                                                                                                                                  
                        冒頓    伊稚斜      且鞮侯    狐鹿姑    呼韩邪    复株絫若鞮      搜谐若鞮      车牙若鞮          丘除车林鞮      持至尸逐侯                 
                                                                                                 屠耆王            谷蠡或奕蠡          日逐                  温偶突          於靬         呼揭                
                                       虚连鞮        攣鞮         赫连       呼延         折兰       乌桓    呼揭    沮渠    义渠                    
          居延海          狼居胥山         琢耶山     燕然山     余吾水         匈奴水      薄奴水                               
                    左右骨突侯      左右日逐          左右沮渠          左右当户                                    
                                       
               径路刀        金留犁 ,       服匿        蹛林            
                                                                         
                                                                                        
     
     