 

ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠮ  ᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ

2019-05-20 15:29
  455
  0
 
  ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠭᠡᠮ ᠪᠤᠯ ᠢᠭᠯᠢᠭ ᠰᠫᠤᠷᠳᠤ ᠰᠠᠪᠬᠠᠨ ᠪᠠᠺᠲ᠋ᠧᠷᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠮᠢᠺᠷᠤᠪ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂
ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠭᠡᠮ᠂ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠦᠭᠦᠯ ᠭᠡᠮ
ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠢ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠵᠤᠶᠢᠯ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠨᠢ ᠴᠦᠮ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠮ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠠᠴᠠ ᠲᠠᠶᠢᠮᠤ
ᠤᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠡᠮᠴᠢᠯᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠦᠭᠦᠵᠤ ᠬᠤᠭᠢᠷᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠭᠡᠭᠦᠷ ᠰᠡᠭ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠤᠭᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠤᠳᠤᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃
   ᠬᠤᠨᠢᠨ  ᠤ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠬᠤᠳᠤᠭᠤᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠴᠢᠰᠤ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠠ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠤ
ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠰᠠᠯᠢᠰᠤᠳᠤ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠲᠤᠯᠪᠤ ᠲᠠᠢ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷᠭᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠦᠭᠦᠵᠢᠨ ᠲᠦᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠨᠳᠡᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠬᠤᠷᠠᠵᠤ ᠴᠠᠷᠴᠠᠨ ᠡᠭᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠬᠤᠤᠷᠳᠤ ᠴᠢᠰᠤᠨ ᠭᠡᠮ  ᠤ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠮᠰᠢᠭᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ  ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ  ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠳᠤ ᠭᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠬᠠᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠤ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠠᠠᠰᠠᠨ ᠭᠡᠮᠳᠦᠯ  ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
᠎ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠩᠭᠢ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠷᠡᠨ  ᠤ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠷᠡᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ  ᠤ ᠴᠤᠴᠢᠮᠠᠭ ᠦᠭᠦᠯ  ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠮᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢᠳᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠷᠬᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠳᠠᠢ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤᠨ  ᠤ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠬᠤᠷ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠶᠠᠷᠤ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠤᠷᠳᠤ ᠰᠢᠭ᠋ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠢ ᠰᠤ᠋  ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠩ ᠮᠢᠬᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 80 ~ 160 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠪᠠᠷ᠂ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠦᠭᠦᠷᠯᠢᠭ ᠠᠮᠢᠨ  ᠤ ᠫᠢᠷᠢᠮᠢᠳᠢᠨ  ᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 5 ~ 6 ᠭᠷᠡᠮ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 3 ~ 4 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠠ 10% ᠎ ᠶᠢᠨ 10 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠠᠨᠠᠯᠭᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ 5% ᠎ ᠶᠢᠨ 500 ~ 1000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠦᠵᠦᠮ  ᠤᠨ ᠰᠢᠭᠢᠷ  ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠰᠤᠮᠠᠯ  ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠨᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠨ ᠰᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠰᠠ 10% ~20% ᠎ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠢ 50 ~ 100 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ  ᠤᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠨ 1 ~ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠤᠷᠢᠳᠴᠢᠯᠠᠨ ᠰᠡᠷᠭᠡᠶᠢᠯᠡᠭᠦ᠄ ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠡᠭᠦᠰᠳᠡᠭ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ  ᠤ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠯᠳᠤ ᠸᠠᠺᠼᠢᠨ  ᠤ
ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠬᠤᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ ᠲᠤᠠᠠᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠰᠤ ᠰᠢᠳᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 5 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠲᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠠᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠢ 14 ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠭᠢᠵᠢᠭ ᠠᠴᠠ ᠭᠡᠯᠳᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠵᠢᠯ  ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃  
     
     