 

ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢᠰ

2018-11-28 14:47
  63
  0
     ᠪᠠ᠊᠂ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠲᠤᠶᠠᠭ᠎ᠠ
ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠴᠤᠷᠠᠭ
ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ
ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡᠷᠡᠬᠦ
ᠨᠠᠨᠳᠢᠨ ᠰᠢᠷᠭᠠᠯ ᠨᠠᠪᠴᠢ

ᠡᠬᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠥᠨᠳᠡᠭᠦ
ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠭᠤᠳᠠᠯ
ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ
ᠡᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ

ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠮᠢᠨᠦ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠮᠡᠲᠦ
ᠭᠠᠯᠪᠢᠷ ᠰᠣᠳᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠯᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠮᠡᠲᠦ
ᠭᠠᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠳᠤ ᠤᠤᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ

   2018.10.6 ᠊ᠨ᠎ᠠ
   
     
     