 

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠥᠷᠥ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠯ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ

2021-02-27 15:10
  138
  0
    ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠤ ᠢᠯᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠷᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠂ ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠯ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠮᠡᠲᠤ ᠦᠨᠢ ᠤᠷᠲᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠡᠶᠢᠪᠦᠩ ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠂ ᠲᠥᠷᠥ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠨᠢᠭᠲᠠᠷᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠥᠨᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠡᠩᠬᠡᠵᠢᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠪᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠤᠷ ᠰᠡᠯᠡᠬᠦᠦ ᠴᠠᠭ ᠠᠬᠤᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠡ ᠃
   ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠢ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠯ ᠬᠢᠯᠭᠠᠰᠣᠨ ᠬᠥᠬᠥᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠣᠣᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠡᠯᠴᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠳ᠋ᠤ ᠨᠢ ︽ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠦᠬᠦᠯᠲᠤ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ︾ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠬᠥᠯᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ︾ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠢᠯᠡ ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠤᠷᠤᠢ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠤᠬᠤᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠩᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷᠲᠤ ᠲᠠᠮᠤᠷ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡ ︵ ᠰᠸᠰᠦᠮ ᠴᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ︶ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠤᠮᠤ ᠂ ᠰᠣᠮᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ‍ᠤ ᠳᠤᠤᠷ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠯ ‍ᠢ ᠵᠡᠭᠦᠬᠦ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠭᠰᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠷᠢᠭ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠂ ᠴᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠢᠰᠦ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠦᠬᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠨᠦᠬᠡᠨ ᠡᠴᠠ ᠰᠠᠷᠠᠯ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠲᠦᠭᠡ ᠳᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠤᠷᠤᠭᠤ ᠤᠷᠲᠤ ᠲᠠᠯ ‍ᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠠᠰᠣᠨ ᠲᠠᠰᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠰᠦᠯᠵᠢᠨ ᠤᠨᠵᠢᠢᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ‍ᠢ ︽ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠬᠦᠯ ︾ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ︽ ᠵᠢᠪᠠᠷ ︾ ᠂ ︽ ᠮᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ︾ ᠴᠦ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠃ ᠡᠯᠴᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠡᠴᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠵᠠᠶᠢᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠦᠨᠴᠦᠭ ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠭᠤᠤᠯ ᠰᠦᠯᠳᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠂ ᠰᠦᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢ ᠵᠠᠯᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠯ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠳᠠᠭ ᠃ 
    ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠤ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠤᠷᠤᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠭᠤᠨᠤ ᠪᠡᠷ ᠴᠤᠬᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠣ ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠨᠢ ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠ ᠂ ᠰᠠᠷᠠ ᠂ ᠭᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠲᠡᠢ ᠲᠤᠭ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠡᠴᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠂ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠠᠯᠠᠯ ᠡᠴᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ 209 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠤᠳᠤᠨ ᠴᠠᠨ ᠢᠦᠢ ᠲᠦᠷᠦᠲᠤ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠾᠦᠩᠨᠤ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠰᠠᠶᠢ ᠤᠳᠤᠬᠢ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠡᠢ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠃ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠠᠬᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷᠯᠡᠨ ᠂ ᠬᠦᠵᠢ ᠰᠢᠲᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ ᠂ ᠳᠤᠩ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠦᠯᠢᠶᠡᠨ ᠰᠥᠭᠥᠳᠴᠦ ᠂ ︽ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠦ ᠂ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠤᠬᠤᠷᠢᠵᠤ ᠨᠠᠮᠠᠨᠴᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠃
     20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠳ ᠣᠨ ᠡᠴᠠ ᠬᠣᠶᠢᠰᠢ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ‍ᠢ ᠤᠳᠤ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠦᠢᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠭᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠯᠮᠣᠨ ᠮᠠᠨᠳᠤᠵᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠥᠷ ᠲᠠᠨᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠦ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠂ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠡᠷᠭᠦᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨᠲᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠵᠦ ᠂ ᠬᠡᠶᠢᠮᠣᠷᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠤᠯᠠ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠂ ᠳᠤᠩ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠬᠠᠷᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠯᠡᠳᠦᠨ ᠂ ︽ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠰᠠᠩ ︾ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠂ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨᠲᠠ ᠮᠥᠷᠭᠥᠭᠡᠳ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠷᠭᠦᠵᠦ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠭᠰᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠯᠡᠳᠬᠡᠯ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠃ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ︽ ᠵᠣᠯᠢᠭ ︾ ᠭᠠᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃ (ᠰᠦᠷᠯᠢᠭ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ) 
   
     
     