 

     20211001-20211010

2021-10-11 19:00
  79
  0  
      
       
           
         
         
         
 
20211001      25                 
                           

20211002      26                 
                             
         
        

20211003      27                 
                     

20211004      28                 
                            
         
    126                                    

20211005      29                 
                      
         
      134                               
        (  )                             

20211006      30                 
                              

20211007      1                 
                           

20211008      2                 
                      

20211009      3                 
                     

20211010      4                 
                                  

Октябрин 1-дэ, тахиа сарын 25-й хар морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн үнэн сэдьхэлэй Бурханда мүргэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Абаралай үйлнүүд худал хуурмал үгэй" гэжэ айлдалаа.
Октябрин 2-то, тахиа сарын 26-й харагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн боруу бодолоос жаргал үгэй гэжэ мэдээд эргэл мүргэл бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэдьхэлэй үймөөн аяндаа дарагдаха" гэжэ айлдалаа.

Боруу бодол сэдьхэлэй үймөөн ерүүлнэ.
Октябрин 3-да, тахиа сарын 27-й хүхэ бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама: "Номын сахюусанай догшин дүлэндэ дайсан тодхор шатажа байна" гэжэ айлдалаа.

Октябрин 4-дэ, тахиа сарын 28-й хүхэгшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама амьтан бүгдэдэ тусалхаар бясалгал бүтээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амьтан бүгдын сэдьхэл нэгэ дор бариха" гэжэ айлдалаа.
Дорамба Лама Галшиевай 126 дугаар сургаалай утхынь тайлбарлагты. Бэендэ хайрлал үйлдэхэ гээд саг бүхы гэртэ бүү хэбтэ, бэедэ юүш болоод сайн бэшэ тула шархын доорхи махань хурдан үтлүүлхэ.

Октябрин 5-да, тахиа сарын 29-й улаан нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама: "Бодь сэдьхэлэр хилэнсы дараахаас бэшэ ондоо сайн юүмэ үгэй" гэжэ айлдалаа.
Дорамба лама Галшиевай 134 сургаалаас - Бусад бас амьтан шоргольжо зэргэдэ этигэхэгүй бол бусадай аминь абара, үбэшэн хурдан эдгээхэ бол аминай тасаралда залгаа болохо!
 Бусад амитани шоргоолжоhон шэ гэжэ тоодог угэй байгад аминь аваржэ байга болбол шини, убэшэн дайралдаха сагта хурдан эдгэхэш, ухэхэ аюл ерээ бол амин шини таhаран угэй залгагдаад ургэлжэлхэ!

Октябрин 6-да, тахиа сарын 30-й улаагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Эмчийн ангида оюутад цус ханалга ба төөнө табихы дуртай заалгажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сайн заяа эдлэхэ хубитай" гэжэ айлдалаа.
Октябрин 7-до, нохой сарын 1-й шар хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Лам хүн дүрбэн үйл бүтээхэ албатай гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурханай үйл сэдьхэлэй голдо" гэжэ айлдалаа.

Октябрин 8-да, нохой сарын 2-й шарагшин үхэрэй үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Гэрэлтэн сасараа сагаан сэдьхэл гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Мэдсэн ушраас сэдьхэл гэрэлтэхэ" гэжэ айлдалаа.

Октябрин 9-дэ, нохой сарын 3-й сагаан бар удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал. 
Ламанар Арьяабаалын МАНДАЛ бутээжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: «Идам Бодисада Бурхан"- гэжэ айлдаа.

Октябрин 10-да, нохой сарын 4-й сагаашин туулай удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама: «Богдо Занхабын зурхэн сургаал уни удаан дэлгэрхэ» гэжэ юроол табиа. Этигэлтэ Хамба Лама: «Бэлигийн чанада хурэхэ зурхэн судар» гэжэ айлдалаа.   
     
     