 

     20210921-20210930

2021-10-01 20:32
  81
  0  
      
       
           
         
         
         

20210921      16                 
                        

20210922      17                
                          

20210923      18                 
          10                       

20210924      18                 
                       

20210925      19                 
                           

20210926      20                 
                          

20210927      21                 
                           

20210928      22                 
    10                              

20210929      23                 
    8                    

20210930      24                 
                         

Сентябрин 21-дэ, тахиа сарын 16-й хар бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн оршон байгалийтай тааралдаад суужа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Юртэмсэ таниад нирванада хүрэнэ" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 22-то, тахиа сарын 17-й харагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Дархан хүн Бодисадба Манжушрийн гал бадарсан сэлмэ бүтээгээд байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бэлгэ бэлиг дэлгэрүүлхэ урилгатай" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 23-да, тахиа сарын 18-й хүхэ нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама: "Бурханай шажин 10 зүгтэ дэлгэрхэ болтогой" гэжэ юрөөл табиа. Этигэлтэ Хамба Лама: "Заяанай сайн үйл арбижана" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 24-дэ, тахиа сарын 18-й хүхэгшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Этигэлтэ Хамба Лама Аюуша Бурханай тарни бүтээжэ байсан хүндэ: "Сэдьхэл санаагаа ажиглан шинжэл" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 25-да, тахиа сарын 19-й улаан хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн сахил санвар хүртэхэ гэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гурбан эрдэниес бусад юүмээ үгэлигтэ хэрэглэ" гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 26-да, тахиа сарын 20-й улаагшин ухэр удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Чойрын дасгал боложо байна. Этигэлтэ Хамба Лама: «Ухаан бодолоос халууран бусалхада сэдьхэлээ адаглан баригты» гэжэ айлдалаа.

Сентябрин 27-до, тахиа сарын 21-й шар бар үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүн Бурханда сүгдэн зальбаржа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гэм хилэнсээс гэгээн этигэлтэмни абарыт" гэсэн зальбаржа заажа үгэбэ.

Сентябрин 28-да, тахиа сарын 22-й шарагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг лама 10 зүгэй Бурхад сахюусанда тахил балинаар угтаад хүндэлжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хүндэлжэ тахидаг бол хүсэлтын ороной жам ёс" гэжэ айлдалаа.
Сентябрин 29-дэ, тахиа сарын 23-й сагаан луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Жаргалай 8 хүлэг мэндыг дэбшүүлэн жиргэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сэдьхэлэй гэгээрэл мандатугай" гэжэ айлдалаа.
Сентябрин 30-да, тахиа сарын 24-й сагаагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Сайн үйлэй үрыг гамнагты гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Арюун ябадалай захад хүрэхэ" гэжэ айлдалаа.   
     
     