 

ᠭᠡᠮᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠯ  ᠢ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠮᠨᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ

2019-05-17 10:31
  273
  0
ᠨᠢᠭᠡ᠂ ᠦᠭᠡᠷ ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠪᠠᠯ 2000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠤ ᠲᠤᠰᠤ  ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠠᠭᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠳ᠋ᠠᠩᠭᠦᠨ᠂ 1000 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠵᠤ᠂ 2 ᠮᠢᠨᠦ᠋ᠲ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠭᠠᠳ ᠡᠳᠤᠷ ᠲᠤ 100 ᠭᠷᠡᠮ ᠦᠭᠴᠤ ᠢᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠬᠤᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠭᠡᠷ  ᠤᠨ ᠭᠦᠵᠡᠭᠡ ᠮᠠᠭᠤᠳ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ 500 ᠭᠷᠡᠮ ᠬᠠᠭᠤᠷᠤᠠᠠᠰᠠᠨ ᠲᠤᠰᠤ᠂ 50 ᠭᠷᠡᠮ ᠵᠦᠷᠵᠢ  ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠯᠢᠰᠤ᠂ 30 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠦᠮᠦᠰᠤᠳᠤ ᠰᠠᠬᠠᠯ ᠡᠪᠡᠰᠤ᠂ 30 ᠭᠷᠡᠮ ᠭᠢᠰᠢᠭᠦᠨ᠎ᠠ  ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠬᠤᠯᠢᠭᠠᠳ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠭᠤᠷᠪᠡ᠂ ᠡᠪᠡᠷᠯᠢᠭ ᠪᠦᠷᠭᠦᠪᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠪᠢᠰᠦᠯ  ᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠂ 10%  ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠦᠷᠢ 2 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠭᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠲᠦᠷᠪᠡ᠂ ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠳᠡᠰᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳᠤ ᠰᠢᠭᠦᠰᠤ  ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠭᠢᠶ᠋ᠬᠠᠰᠠᠨ  ᠤ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠠᠠᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤ ᠲᠦᠷᠭᠢᠵᠤ᠂ 2 ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠵᠠᠯᠭᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 5 ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
   ᠲᠠᠪᠤ᠂ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ  ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠬᠠᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠤ 100 ᠭᠷᠡᠮ ᠲᠠᠪᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ 3000 ᠮᠢᠯᠢᠯᠢᠲᠷ ᠤᠰᠤ ᠨᠡᠮᠡᠭᠡᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠨ ᠤᠤᠭᠤᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃
 
   
     
     