 

ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ

2019-01-31 17:56
  54
  0
                  ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠡᠪᠥᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠥᠰ ᠦᠨ ᠮᠠᠨᠢ
     ᠦᠭᠡ ᠤᠭᠰᠠᠷᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠭ ᠨᠢ ᠰᠢᠯᠥᠭᠯᠡᠯ ᠂
     ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠥᠨ
     ᠡᠪᠡᠢ ᠪᠥᠤᠪᠠᠢ ᠨᠢ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠃
     ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠤᠬᠡ ᠳᠤᠮᠤᠭ
     ᠦᠢᠯᠡᠳᠥᠯᠭᠡ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠭᠠᠮᠵᠢ ᠂
     ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠯ ᠲᠤᠤᠯᠢ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠯ
     ᠬᠤᠰᠢᠷ ᠪᠠᠰᠢᠷ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠪᠥᠭᠡ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠵᠠᠶᠢᠷᠠᠩ ‍ ‍ ᠶᠢᠨ
     ᠪᠥᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭᠯᠡᠯ ᠂
     ᠢᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠴᠢᠳ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ
     ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠯᠨ ᠃
     ᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠯᠤᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠥᠴᠢᠯ
     ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠂
     ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
     ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠭᠠᠳᠬᠠᠯ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ
     ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢᠵᠢᠭᠤᠷ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂
     ᠮᠠᠭᠲᠠᠭᠠᠯ ᠢᠷᠥᠭᠡᠯ ᠵᠥᠩᠨᠡᠯ
     ᠮᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠶᠢᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠪᠥᠷ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠵᠥᠢᠷ ᠰᠡᠴᠢᠨ ᠦᠭᠡᠰ
     ᠵᠥᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
     ᠶᠥᠮᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠤᠱᠤᠩ ᠱᠤᠭ
     ᠶᠥᠭᠡᠲᠡᠭᠡᠬᠥ ᠶᠤᠭᠲᠠᠯᠠᠯ ᠶᠤᠵᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠤᠶ᠋ᠩᠭ᠎ᠠ
     ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠯᠠᠯ ᠂
     ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ
     ᠷᠤᠮᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭᠤᠢ ᠃
     ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠦᠭᠥᠯᠡᠬᠥᠢ
     ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ᠎ᠠ ᠴᠤᠢᠷ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠬᠤᠢ ᠂
     ᠢᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠠᠨ ᠢᠳᠬᠤᠭᠤᠯᠬᠤᠢ
     ᠢᠯᠭᠤᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠶᠤᠮ ᠃
     ᠰᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠰᠡᠴᠡᠷᠬᠡᠯᠡᠯ
     ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠲᠡ ᠪᠤᠳᠤᠯᠲᠠ᠂
     ᠰᠡᠳᠡᠯᠲᠡ ᠰᠡᠮᠡᠷᠡᠯᠲᠡ ᠤᠶᠢᠯᠠᠯ
     ᠰᠡᠶᠢᠷᠡᠭᠥᠯᠥᠯ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠠᠯ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠤᠷᠴᠠᠯᠠᠩ ᠬᠣᠷᠸ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ
     ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠪᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭᠯᠡᠯ ᠂
     ᠤᠶᠤᠨ ‍ᠣ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯ 
     ᠤᠬᠢ ᠰᠤᠳᠤᠨ ᠤᠢ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠭᠠᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ
     ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭᠥᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠂
     ᠪᠢᠲᠡᠭᠥᠬᠡᠨ ᠤᠳᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠯᠠᠯ
     ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠦᠨ ᠨᠤᠮᠤᠯᠠᠬᠤᠢ ᠠᠨᠤ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠤᠷᠭᠤᠬᠤᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ
     ᠤᠴᠢᠷᠯᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠬᠡᠬᠥᠢ ᠦᠭᠥᠯᠡᠪᠦᠷᠢ ᠂
     ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠭ
     ᠪᠣᠳᠠᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠤᠭᠲᠤᠷᠭᠤᠢ ᠤᠳᠤᠳ ᠨᠠᠷᠠ ᠰᠠᠷᠠ
     ᠤᠷᠢᠰᠢᠬᠤᠢ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠥᠢ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠂ 
     ᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯ
     ᠤᠨᠴᠤᠭᠤᠢ ᠬᠠᠴᠢᠨ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠡᠭᠥᠯᠡ ᠮᠠᠨᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠩ
     ᠠᠶᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠠᠨ ᠰᠤᠯᠤᠩᠭ᠎ᠠ ᠂
     ᠠᠭᠤᠷ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠯ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠮᠥᠨᠳᠥᠷ
     ᠴᠠᠰᠤ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠬᠥᠯᠳᠡᠭᠦᠥ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠤᠰᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ
     ᠠᠭᠤᠳᠠᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠡᠯᠡᠰᠥ ᠨᠠᠮᠤᠭ ᠂
     ᠠᠯᠠᠭ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠷᠭᠤᠮᠠᠯ ᠪᠦᠬᠥᠳᠡ
     ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠴᠥᠮ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠤᠯᠤᠰ ᠭᠥᠷᠥᠨ ‍ᠣ ᠤᠷᠰᠢᠨ ᠲᠤᠭᠲᠠᠨᠢᠯ
     ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦᠨᠳᠥᠰᠥᠲᠡᠨ ‍ᠣ ᠠᠵᠥ ᠤᠨᠳᠤᠷᠠᠯ ᠂
     ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠯ ᠪᠦᠯᠬᠥᠮᠳᠡᠯ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠯ ᠨᠦᠬᠥᠷᠯᠡᠯ
     ᠬᠠᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠴᠦ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠡᠷᠡᠭᠥᠯ ᠮᠡᠨᠳᠥ
     ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠡᠳᠥᠭᠡ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠂
     ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ
     ᠬᠤᠪᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠢᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠴᠦᠮ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠬᠥᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠥᠯ
     ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠥᠢ ᠬᠠᠷᠠᠯᠲᠠ ᠂
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ
     ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠲᠡ ᠪᠦᠲᠥᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠦᠴᠥᠬᠡᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠦᠭᠡ ᠦᠭᠥᠯᠡᠯ ᠴᠦ
     ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠂
     ᠶᠠᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠥᠭᠰᠢᠨ ‍ᠣ ᠶᠠᠩᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠴᠦ
     ᠶᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
     ᠳᠡᠭᠡᠳᠥ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ‍ᠣ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠥᠨ ᠬᠤᠷᠶᠶᠠᠩᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠬᠤ
     ᠳᠠᠩ ᠤᠶᠠᠩᠭᠠᠯᠢᠭ ᠬᠦᠷᠨᠢᠬᠥᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠂
     ᠠᠮᠢᠳᠤᠯᠢᠭ ᠳᠦᠷᠰᠥᠯᠢᠭ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠯ
     ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠴᠢᠯᠥᠭᠡᠲᠥ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠲᠥ ᠵᠠᠳᠠᠭᠠᠢ
     ᠬᠤᠷᠴᠠ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠂
     ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠯᠢᠭ ᠠᠶᠢᠵᠢᠮ
     ᠬᠤᠯᠪᠤᠴᠠ ᠴᠤᠬᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠡᠩ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠪᠠᠯ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠃
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠪᠴᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠢᠪᠬᠠᠳᠠᠬᠤᠢ
     ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠳᠠᠭᠤᠤ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠂
     ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠥ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠦᠬᠥᠨ 
     ᠶᠢᠷᠥᠨᠢ ᠰᠢᠯᠥᠭᠴᠢ ᠳ᠋ᠥ ᠰᠢᠯᠥᠭ ᠪᠡᠯᠡᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠨᠠᠮ ᠃

                ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
                 2019ᠤᠨ ‍ᠣ1 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ31 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂
                ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃
     
     
     
     

      
     
     