 

ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢ ᠡᠰᠭᠡᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ

2017-12-17 15:30
  802
  0
 
    12 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 15᠎ ᠤ ᠡᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠲᠧᠯᠧᠢᠰ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯᠯᠠᠨ ᠡᠷᠭᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠤᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠡᠰᠭᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠯᠡᠯ ᠲᠤᠰ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠭᠳᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪ ︽ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠪᠴᠡᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ︾᠎ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠡᠳᠤ ᠤᠷᠡᠨ ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠧ᠊ · ᠤᠷᠡᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠲᠠᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠲᠠᠪᠡᠯ ︵ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠠᠪᠡᠯ︶᠎ ᠢ ᠲᠠᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠯᠡᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠭᠡᠢ ᠭᠠᠵᠡᠷ ᠲᠤ 2 ᠵᠢᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠴᠢᠯᠡᠨ ᠭᠤᠶᠤᠴᠢᠯᠡᠭᠠᠳ 2017 ᠤᠨ ᠤ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
     ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠧ᠊ · ᠤᠷᠡᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ᠂ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ︾᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠰᠭᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠡᠷ 6 ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠴᠤ 150 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠦᠰ 150 ᠮᠧᠲᠷ᠂ ᠬᠦᠪᠤᠡᠭ 50 ᠵᠢᠩ᠂ ᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠷᠢ 10 ᠮᠧᠲᠷ ᠪᠠᠯᠡᠤᠡᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ 20᠎ ᠠᠴᠠ 30 ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠬᠦᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠤᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠪᠡ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠶᠤᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠰᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠡᠪᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠤᠡᠭᠡᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠤᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
      ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠠᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠷᠭᠤᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠦᠡᠳᠤᠤᠡᠭᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠲᠠᠪᠡᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠪᠤᠶᠢᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤᠡᠴᠠᠯᠢᠭ ᠭᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠡᠬᠦᠤ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠨ ᠬᠠᠤᠡᠬᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠲᠤᠮᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤ ᠨᠢ 2.8 ᠲᠦᠮᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠠᠪᠡᠯ ᠨᠢ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ ᠪᠡᠷᠭᠤ ᠪᠦᠰᠡᠬᠦ᠋ᠢᠴᠤᠤᠨ ᠤᠨ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠡᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠳᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ︽ᠪᠢ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠪᠴᠡᠰᠤ ᠵᠠᠰᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠬᠠᠴᠢ ᠪᠤᠯᠤᠡᠡᠰᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠬᠠᠪᠠᠭᠠᠰᠤᠳᠡᠢ ᠴᠢᠰᠴᠤ ᠲᠡᠷᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠠᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠠᠯᠠᠭᠡᠢ ᠳᠤ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠢᠤᠡᠭᠡᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠰᠡᠳᠤᠨ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠰᠧ᠊ · ᠤᠷᠡᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠰᠤᠳᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠬᠠᠴᠢ ᠳᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠡ᠃ 
      ᠰᠧ᠊ · ᠤᠷᠡᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠨᠡᠰᠤᠳᠡᠨ ᠪᠤᠯ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠡᠪᠤᠯᠠᠭ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ᠂ ᠡᠨᠡ ᠵᠢᠯ 75 ᠨᠡᠰᠤᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠡᠢ ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠭᠡᠵᠤ ᠭᠡᠯᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠳᠤ 4 ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ 2 ᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃ ᠨᠡᠩ ᠴᠤ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠨᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠶᠤᠳᠡᠯᠴᠢᠨ ᠤ ᠵᠤᠸᠠᠩᠶᠦᠸ᠋ᠨᠨ ᠤ ᠴᠤᠯᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠤᠷᠪᠡᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠡᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠩᠨᠡᠯ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠤᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨᠡᠶᠢᠬᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠡᠷ ᠲᠤ 2 ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠤᠪᠴᠡᠰᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠯᠭᠡᠬᠦᠷ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠪ᠊ ︽ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠤ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠠᠪᠡᠯ︾᠎ ᠢ ᠰᠧ᠊ · ᠤᠷᠡᠡᠴᠢᠮᠡᠭ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠷᠤᠵᠤ ᠲᠦᠰᠤᠪᠯᠡᠵᠤ᠂ ᠶᠡᠭᠡ ᠭᠡᠤᠭᠡᠨ ᠰᠠᠷᠡᠡᠴᠡᠴᠡᠭ ᠨᠢ ᠡᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃      
     
     