  

ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠷᠤᠶᠢᠯᠠᠯ

2018-11-03 13:51
  118
  0
               ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ   
1᠂ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠤᠳᠤᠳ ᠢᠪᠡᠭᠡ  
    ᠨᠠᠪᠲᠠᠭ ᠰᠠᠪᠳᠠᠭ ᠯᠤᠤᠰ ᠤᠳ ᠢᠪᠡᠭᠡ᠂   
    ᠠᠷᠰᠢ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠬᠤᠪᠢᠯᠭᠠᠨᠲᠠᠳ ᠢᠪᠡᠭᠡ   
    ᠠᠮᠪᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠵᠡᠳ  ᠢᠪᠡᠭᠡ ᠢᠪᠡᠭᠡ᠃   
         ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠡᠩᠬᠡ  ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠳᠢᠰ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  
         ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠤᠶᠤᠨᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠂   
         ᠦᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠤᠶᠠᠨ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  
         ᠦᠯᠵᠡᠢ ᠬᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
          ᠬᠤᠷᠤᠢ   ᠬᠤᠷᠤᠢ   ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
2᠂ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠴᠢᠷ  ᠦᠷᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ  
    ᠲᠥᠪ ᠦᠯᠵᠡᠶᠢᠲᠥ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠥᠭᠡᠨ ᠤᠳ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂   
    ᠪᠤᠮᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠯᠴᠢᠷ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ   
    ᠪᠠᠭᠤᠮᠠᠯ ᠤᠩᠭᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠦᠷᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠷᠡᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠃   
          ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ‍ᠣ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠠᠨ ᠬᠤᠷᠤᠢ  
          ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠂   
          ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠰ ᠬᠤᠷᠤᠢ  
          ᠠᠵᠠ ᠬᠡᠶ ᠮᠤᠷᠢ ᠵᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
          ᠬᠤᠷᠤᠢ   ᠬᠤᠷᠤᠢ    ᠬᠤᠷᠤᠢ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  
3᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠷᠮᠤᠰᠤᠨ ᠡᠨᠡᠷᠢ ᠡ   
     ᠶᠢᠷᠢ ᠶᠢᠰᠥᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢᠴᠥᠳ ᠡᠨᠡᠷᠢ ᠡ ᠂   
     ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠮᠡᠩᠬᠡᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠡᠨᠡᠷᠢ ᠡ  
     ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠰᠢᠳᠢᠲᠡᠳ ᠡᠨᠡᠷᠢ ᠡ ᠡᠨᠡᠷᠢ ᠡ ᠃   
          ᠠᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠲᠤᠨᠤᠳᠠᠰᠤ ᠬᠤᠷᠤᠢ  
          ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠩᠴᠡᠯ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠂   
           ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
          ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ‍ᠣ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
           ᠬᠤᠷᠤᠢ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  ᠬᠤᠷᠤᠢ  
4᠂ ᠬᠢᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤᠪᠤᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠷᠢᠳᠢᠲᠡᠳ ᠰᠠᠬᠢ ᠡ   
     ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠲᠦᠬᠡᠨ ᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢ ᠡ ᠂   
     ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠭᠡᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠭᠠᠳ  ᠰᠠᠬᠢ ᠡ  
     ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠪᠢᠳᠠᠰᠲᠤ ᠤᠳᠢᠴᠢ ᠤᠳ ᠰᠠᠬᠢ ᠡ ᠰᠠᠬᠢ ᠡ ᠃   
           ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠶᠢᠪᠤᠩ ᠬᠤᠷᠸ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
           ᠡᠪ ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠤᠢ᠂   
           ᠡᠷ᠎ᠡ ᠬᠦᠮᠥᠨ ‍ᠣ ᠰᠦᠯᠳᠡ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
          ᠡᠭᠦᠷᠢᠳᠡ  ᠮᠥᠩᠬᠡᠵᠢᠬᠥ  ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠷᠤᠢ   
           ᠬᠤᠷᠤᠢ   ᠬᠤᠷᠤᠢ   ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠃   
   
              ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂   
              2018.8.25 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠂   
               ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ ᠃  
     
     