 

      2018.12.01- 2018.12.17

2018-12-03 17:45
  150
  0
    
    
    
         
          
           
            
       
             
             
             
       
          
       
             
             
           
          
2018.12.01      24                
                                    
          
                               257)                         (  )  258)                                 
2018.12.02      25                
                                     
          
        1419   599                                                                
2018.12.03      26                
                      
          
  571)             дуулга (  )                      
2018.12.04      27               
                            (  )            
          
                                   
2018.12.05      28               
                                         
          
                              36)                            238)                                  
2018.12.06      29               
                                    
          
             29  10                                        
2018.12.07      30               
             (  )                            
          
                                                                                               
2018.12.08      1               
                                      
         
                                                                  (  )                        
2018.12.09      2               
            (  )                                
         
     ( дабаржа)                                                                                                          
2018.12.10      3               
       (  )                              
         
                                                             
  
2018.12.11      4              
        шоо                  (    )      
        
                                                                                 

  *  шоо   1.     2.   
2018.12.12      5              
                                                  
         
                                                                             32)                         796)                               
2018.12.13      6             
                                  
        
                                                  
2018.12.14      7             
                          (  )        
       
                                                                                  
 2018.12.15      8            
                                           
       
     217                                                                
2018.12.16     9           
                                        
      
                
70)                       89)                                
171)                           
 2018.12.17     10           
                                     
      
                    
 
Декабрин 1 -дэ, гахай сарын 24-й улаагша туулай үдэр.
Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Залуу хүн: "Би мэргэн хошуунай шаби байнам" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Ашата Багшаа дагажа үйлэ хэрэгшни адлихан болог" гэжэ айлдалаа.    
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:    
Тэрнээс дээрэ шабинь Багшаа баярлуулсан бол хамагынь сайн юм. Доромба Лама Галшиевай сургаалаас хаража үзы Багша тухай юү хэлсэнинь. 257) Багшада шүтэхэ эшэснээр гансаар сураха гээд мэнэглэхы бүү үйлдэ, Багша үгэйгээр сураха хэсүүдэ суртаал хэсэдэг золбин хүбүүн шэнди. 258) Хоер ёсын оюун бэлиг уужимтай мэргэн Багшы үргэлжэ шүтэ, гансаараа жил сардаа шамдаха тэрэнь Багшы шүтэжэ үдэр нэгэдэ мэдэхэ.    
    
Декабрин 2-до, гахай сарын 25-й шара луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
"Өөртөө найдажа гэгээрэлдэ гараха ябадал" гээд хабсагайда бишээтэй байна. Этигэл Хамба Лама: "Ганса шалтагаанаас хамагаа бүтээхэ арга" гэжэ айлдалаа.    
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:    
Мүнөөдэр ехэ сайн шалтагаан байна 1419 ондо 599 жилэй өмнө Богда Зонхаба Багша нирвана зооглосон үдэр ушараас. Манай Багша одоо зүүн зүгэй Гандан орондо оршосондоо манай зальбирал ба мүргэл тодо хүлеэжэ байхадань бэди зула бадараажа гэгээрэлхэ арга болон хамагаа бүтээхэ шадалтайбди. Тымэ ушараас зүүн зүг тээшэ Гандан орондо зальбиржа байгы.    
    
    
Декабрин 3-да, гахай сарын 26-й шарагша могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.    
Этигэл Хамба Лама: "Хойто зүгтэ аршаан байна. Сэдьхэлчилэн бүтэхэ" гэжэ айлдалаа.    
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:    
571) Бусад намда тусалха бол хүнүүд бусадта үргэлжэ дуулга, ушар тэрэ урид болон хойто захада бол өөрөө бусад хоерто зохихонь мүн.   
Декабрин 4-дэ, гахай сарын 27-й сагаан мори үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ лама ном үзэжэ суугаад: "Ном судалжа суухамнай амидын жаргал" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Бадар аяга навсасаас ондоо шимэг үгэй" гэжэ айлдалаа.

  
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Мэдээжэ ном судалхын тулда аягатай сай хоол ба улирал таардаг хувцас хэрэгтэй. Дотроос садхалан гаднаас дулаан байгаад ном судалжа амидын жаргал мүн.   
Декабрин 5-да, гахай сарын 28-й сагаагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ ламын: "Арюун бэе юрын бэе хоерой ялгаа юүн бэ?" гэжэ асуухадань, Этигэл Хамба Лама: "Сайн үйлын арюун эзэн" гэжэ айлдалаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Сайн тус ехэ үйлэтэй болсон бол арюунай эзэн болохо аргатай ушарха гэжэ мэдээбди. Мүнөө Галшиев Ламын арюун үгэ дурдасан сургаалтай танилсагты. 36) Үндэр настайда бас аба эжи мэтэдэ хүндэлгэ үйлдэ, наснай согтой хэшэг ерэхэ гэжэ эртэ түүхын арюун анханай хэл мүн. 238) Хүүгэдэй үльгы хянаха орондо нялхаар тарбаган мэтэ нойртонь бүү оруул, нойрын мунхагай бүрхэгээр сэдьхэлэй арюун ухаан булингар болохо.   
Декабрин 6-да, гахай сарын 29-й хара бишэн үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ лама: "Сэдьхэлэй угаас зальбараад урда наснай нүгэл арилгажа шадана" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Зальбаралай үрэ шимэ" гэжэ айлдаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Үрэ шимэ хоер хамтархань ехэ сонин байна. Магадгүй 29 -й 10 сахюусан заларха үдэр гайхалта юүмэ ба гайхалтай ушартай таараха гэжэ зальбархада нүгэл болохогүй. Тымэ ушараас энэ үдэр сайн үрэтэй болог, зүрхэ сэдьхэлэй шимэ ехэдэжэ санасан хэрэг бүтэг.   
Декабрин 7-до, гахай сарын 30-й харагша тахиа үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Хүн бүгэды сайнаар харадаг хүн: "Хуу булта буянтан юм даа" гэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Бурханай үгэ зүрхэнэй оёрто шингээсэн байна" гэжэ айлдалаа. 
 
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Хүнүүдтэ сайн юүмэ олоод хүни засаха гэжэ найдаад хараха ба загнаха бол энэнь хоер талтай байдаг. Зарим зони харахада сэдьхэл дотор ядуу байгаад гомдохо, заримынь омог ба уур ехэтэй зон өс хонзон барижа болохо. Тымэ ушараас Бурханай сургаалай үгэ зүрхэнэй оёрто оруулжа бариха гэжэ мэдээд хүни үргэлжэ загнажа болохо. Тэрэ үгэй бол өөрөө харюуда хэзээ нэгэ загнуулхы хүлеэжэ байха хэрэгтэй. Зүб загнасан бол гэмшэхэ хэрэг үгэй.   
Декабрин 8-да, хулгана сарын 1-й хүхэ нохой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ хүн: "Дээрээс намда тусалжа байна" гээд, огторгой өөдэ утасаар зураг буулга. Этигэл Хамба Лама: "Амгалан байха гэбэл, буянда дурала".   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Огторгойдо ехэ юүмэ байсанинь зураг дээрэ булгаад үзэхэдэ бага байха. Амгалан байжа болохонь олон аргатай тулда буянтай болохо хүсэлэнь эгээ сайн. Тымэ ушараас буянтай болохынь тулда орто нас хэрэгтэйдэ Галшиев Ламын сургаал дээр бодогты. 1 дугаар сургаалынь: "Ээ нүхэрнүүд - зунай саг булжумур шэнди үглөө эртэ аба, үбэлэй үдэр мэтэ хүнэй насыг удаан шэндиер эндэ урбуулхада мүн".   
 Декабрин 9-дэ, хулгана сарын 2-й хүхэгшэ гахай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Нэгэ хүн: "Боруу амидралаар өөдэлхэ үгэйш!" гэжэ хажууда байсан хүндэ хэлэнэ. Этигэл Хамба Лама: "Ехэ эрдэм олоод ганса өөригөө хамгаалхын хэрэг бэшэ" гэжэ айлдаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Энэ хүн дабаржа нүгөө хүндэ ухаан заажа байсанинь тымэш сайн юүмэ бэшэ. Юүндэ гэбэл нэгэш хүн өөригөө боруу байнаб гэжэ хэлхэнь бараг үгэй. Яагааш өөригөө хамгаалха эрхэтэй юүш юүмэ үгэйдэш. Тымэ ушараас Бурхан Багшын сургаалаас ехэ эрдэм байхагүй тулда энэ эрдэмынь оложо абаха хэрэгтэй. Юүндэ гэбэл Бурхан Багшын өмнө хойнонь олон эрдэмтэн гаража байсан. Тэднэй эрдэмэнь хэд мянган жилэй дараа үгэн дээр байжа ухаан сэдьхэлдэ гүнзэгы оршохонь ехэ асуудалтай юм.   
Декабрин 10-да, хулгана сарын 3-й улаан хулгана үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Ажилша дүрсэтэй дабшалаад суусан хүнэй өмнө гал ехээр бадаржа байна. Этигэл Хамба Лама: "Ямарша санасан хэрэг зоригынь аяндаа бүтэхэ болтогой" гэжэ сайхан юрөөл айлдалаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:   
Ямар нэгэ хэрэг зориг бүтээхэ гэбэл сайн ехэ гал бадараажа сууха бол тэрэнь аяндаа яарангүй бүтэхэ гэжэ ойлгогты. Манай дээдэсын зон галай дэргэдэ олон үйл хэрэг бүтээсэн байгаа. Тэрнээс дээрэ Шалши сахюусанда сайнаар зальбирха бол тэрэ бүтээхэ хэрэгэтнэй танай үйлын үрэ болохо.  
Декабрин 11-дэ, хулгана сарын 4-й улаагша үхэр үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.  
Хүн бүхэндэ атаархажа шоо үзэжэ байдаг хүндэ Хамба Лама: "Жаргаха зобохо амитан бүгэдэй амин хүсэл адлихан булта" гэжэ айлдаа.  
  
Ямар сонин хүн юм ядууш баян хүндэ атаархажа байхадаа! Иимэ хүн энэ газар дээр бараг үгэй ушараас жаргаха зобосон зон адли хүсэлтэй тулда. Тыхэдэш энэ сургаал дагуу саана бэе дотор байсан хүнүүдэй нюуса сэдьхэлдэнь атаархаха гү жаргаха зобоходо ялгаагүй байха магадгүй. Бүгэдэ хүни тойросон юүмэ хүнэй хүсэлтэй л адли гэжэ Нагарджуна Багша айлдасантай маргалдаха хэрэг үгэй тула.  
Декабрин 12-до, хулгана сарын 5-й шара бар үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.   
Үндэр шатын дээдэ үүдээр олон хүнүүды субаруулан оруулагша хатуу эхэнэр: "Илүү олзо ехэтэй байнаш" гээд нэгэ эхэнэры бусаагаа.Этигэл Хамба Лама: "Хомхой сэдьхэлэй үүдэндэ харуул табигдаад эргүүлжэ бусааба" гэжэ айлдалаа.   
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:  
Мэдээжэ эхэнэр нэгэ ямар үүрэгтэй бол эрэ хүнээс харюуслагатай байжа ялангуя бусад эхэнэртэ шударга зан гаргахань амархан гэжэ мэдэгдээ. Хүнэй хомхой сэдьхэлдэнь гаднаас шалгаха эхнэры табихань ехэ хобор зүйл. Тыхэдэш хүн өөрөө өөригөө эшэхэ ухаанаар зогсоожо илүү хэтэрүүлхэ үгэй бол хамагийн сайн харуулша мүн. Мүнөө Галшиев Ламын сургаалда хомхой тухай үзы. 32) Хэрбээ найруулсан эдеэ үгэй бол одоо шилмэл эдеэ үгэй гэжэ хэлэ, ама дуугүй сууха бол эдеэндээ хомхой адлиар үзэгдэхэ. 796) Бусадай эд ба түгэсэ эдлэлдэ шунажа хомхой сэдьхэл бүү үүсхэ, эндэ бас хүнүүды айгуулха болсон бол хулгайшан мэтэ сэрэмжы үйлдүүлхэ. 
Декабрин 13-да, хулгана сарын 6-й шарагша туулай үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
"Бурхады баясууажа тахил үргы" гээд хүгшэн Этигэл Хамба Ламада дүтэлбэ. Хамба Лама: "Хүн бүхэнэй өөригөө сүлөөлхэ арга" гэжэ айлдалаа. 
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари: 
Бурхан Багша болон өөрин үндэснэй Багшы ямар нэгэ аргаар баясуулжа шадаха бол тэрэ сайн хүн өөртөө сүлөө ушарал олгоно. Тымэ ушараас ямарша хүни баярлуулха арга үргэлжэ бодоод байха бол нэгэ үе тэрнэй яагааш хэрэглэжэ болоно. 
Декабрин 14-дэ, хулгана сарын 7-й сагаан луу үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
Нэгэ лама: "Эли байсан бузар арюун" гээд уншилга хэжэ байна. Этигэл Хамба Лама: "Ом А Хум гэбэл эльбын үзэгдэл хоосон" гэжэ айлдалаа. 
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари: 
Мэни бодолдо бузар эли мэдэгдээд арюун болохонь ехэ хүндэ хэсүү ушараас энэ лама магадгүй бага зэргэ өөртөө ехээр найдасан байна. Иигэжэ манай маргалдахагүйн тулда Хамба Лама хоосон тухай айлдасан. Бүгэдэ тарни энэ Ом А Хум гурбан үзэгээс гаралтай ба холбоотой байсандань ямарша мэхэ зали эльбэ юүш бэшэ. Тымэ ушараас Ом А Хум гэжэ хэлэхэ бол элдэб муу юүмэ танаас үгэй болохо. 
Декабрин 15-да, хулгана сарын 8-й сагаан могой үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал.
"Худалдаа найманда шуналтай хүнүүд оршолонгоос гэтэлхэ заяа үгэй" гэжэ багшанинь сурагшадта заана. Этигэл Хамба Лама: "Аглаг ороноо амирлан сахижа булаг ойдо бисалгажа суугы" гэжэ айлдалаа.
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:
Галшиев Ламын 217 сургаал эндэ сайн тарана: "Ухаан мэдэл сураха үе зобожо зузаан яснай тэсэбэритэй үйлдэ, буян тэдыгээр аяндаа бүтэхэдэ бас баян болсон тэндэнь мэргэн байхагүй". Баян болсон хүндэ мэргэн байхань ехэ хүндэ хүшир. Тымэ ушараас аглаг орондо суужа байсан лама олон хүнэй сүзэг татажа байха буянтай.
Декабрин 16-да, хулгана сарын 9-й хара мори үдэр.
Этигэл Хамба Ламын сургаал.
"Буянаа гутаажа бэе үгэй боложо байнаб" гээд нэгэ хүн хуралда зорибо. Этигэл Хамба Лама: "Хорын харюуда хор ерэхэ, тусын харюуда тус ерэхэ" гэжэ айлдалаа.
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:
Галшиев Ламын Бэлигүүн толи номой сургаалаас гутаха тухай жишээ үзы. 70) Эдеэ ба хубцас хайрлаад үмхирхэ хүртэл бүү хадгала, тэрнинь гутажа дүүрээд муу хубитай хон хэрээ намтартай мүн. 89) Баян бүгэдэ хүгшэн нохой шэнди шинжэлхэгүйгээр эдеэ бүү эди, сайн эм мэдсэн бүгэдэ бас эдеэд гутажа болохо. Дахин бас харюуда гэсэн үгэтэй сургаал үзы. 171) Зарим нэгэ хэл ширүүнтэйнүүдтэ зохистой сайн номой үгэ үйлдэ, хойно үгэ зөөлөн ба ширүүн бүхын харюудань шадабартай болохо.
Декабрин 17-до, хулгана сарын 10-й харагша хони үдэр. Этигэл Хамба Ламын сургаал. 
«Олзо баялиг ехээр эрэдэг зонууд орон нютагаа орхижо ябадаг» гэжэ дээрээс хэлэбэ. Этигэл Хамба Лама: «Хари нютагы өөрин болгооходо бэрхэ» гэжэ айлдалаа.
Хамба Лама Дамба Аюшеевай тайлбари:
Тымэ ушараас хари газарта хари хүнээр байхаас өөр арга юрөөсөө байхагүй.  
     
     