 

       

2018-07-11 14:44
  705
  0
   
            
    
        1 20     5     4   4    2   2   1   1   1          
        1  2    3     4   
  1930          1            
 1934              2           B   
 1938              3                     

  1950             4                   
  1954               5     B          
 1958             6                    B 
 1962                7                 
  1966               8          B         
  1970              9               B   
 1974        10     B             
 1978           11                    
  1982             12         B             
  1986             13       B          
  1990              14    B                
  1994            15                    
  1998              16                  
 2002             17                     
  2006              18                        
  2010      19                   
 2014              20                 
  2014    20                14      9     3      2              1           
  20     4          8          16             32         厄瓜多尔        波黑      科特迪瓦      加納        洪都拉斯    喀麦隆      

          
          4   4 4 1  8 4  161    168     
       5  2 2  2  86  163       162   
     4  2  1  8 1  16 8    8    118   
     
     
     