 

ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠨ ‍ᠣ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠰᠢᠪᠡᠨᠡᠭᠡ

2019-08-19 19:24
  906
  0
 
ᠬᠦᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠦᠰᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ
ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠵᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠷᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ
ᠬᠦᠪᠴᠢᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ‍ᠢᠢᠨ ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ
ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ᠶᠤᠮ
ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ
ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡᠷᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠷ
ᠬᠦᠬᠡ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠪᠡᠨ ᠵᠠᠪᠰᠠᠷ ᠲᠦ ᠴᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ
ᠤᠤᠭᠠᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠬᠦ ‍ᠢᠢ
ᠦᠭᠡᠯᠡᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ ᠢᠩᠭᠢᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ
ᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠭᠦᠶᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ
ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠡᠨ
ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯ᠎ᠠ
ᠤᠨᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ‍ᠢᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ
ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠤᠨ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠪᠡᠷ
ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ


ᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠤᠨᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ
ᠬᠠᠮᠤᠭ ‍ᠥᠨ ᠭᠤᠢᠢᠳᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠨᠳᠡ ᠯᠡ ᠮᠢᠨᠢ
ᠤᠷᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠪᠤᠷ ‍ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠪᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠠᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ ᠪᠤᠵᠢᠭᠢᠨᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠤᠶᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠰᠬᠤ ᠶᠤᠮ
ᠬᠠᠢᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠷᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ‍ᠢᠢᠡᠨ
ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠭᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠪᠡᠷ
ᠬᠠᠷᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ‍ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠤᠰᠤ ᠨᠢ   
     
     