 

ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠭᠡ

2016-12-17 17:49
  619
  1
      ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠭᠡ
    ︽          ︾ ︵ http://www.holvoo.net/article/articleView.do?id=874bb81e-9159-41ff-b018-77c 624312cec  ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠭᠡᠷᠡᠢ᠃︶  ᠶᠢ ᠤᠩᠰᠢᠭᠠᠳ  
 
   ᠣᠳᠣᠬᠢ ᠨᠠᠮᠤᠭᠤᠬᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ  ᠪᠠᠨ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠲᠡᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠴᠢᠯᠠᠯᠲᠠ  ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠬᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠭᠢᠰᠭᠢᠰᠡᠭᠡᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠯᠢᠭ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠮᠠᠨᠢ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠂ ᠺᠣᠮᠫᠢᠦ᠋ᠲ᠋ᠧᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠢᠶᠠᠷ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠭᠠᠳ 20  ᠵᠢᠯ  ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠦᠵᠡᠵᠦ ᠪᠤᠢ ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠭᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠮᠠᠨᠢ ᠺᠣᠳ᠋  ᠤᠨ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠺᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠮᠥᠬᠥᠬᠦ ᠣᠶᠢᠷᠠᠲᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨ ᠃ 
  ᠣᠳᠣ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠣᠨᠣᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ ᠄ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠬᠡᠯᠡ  ᠪᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠡᠪ  ᠢᠶᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠳᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ︔ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ----- ᠲᠡᠭᠷᠢ  ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠶᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠂ ᠣᠷᠴᠢᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠣᠣᠰ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠭᠡᠵᠦ ᠰᠠᠭᠰᠠᠭᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠳᠠᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠪᠤᠢ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ 
  ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠥᠬᠡ ᠲᠣᠯᠪᠣᠲᠠᠨ ᠤ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠯᠲᠤ ᠲᠡᠷᠭᠡᠨ ᠦ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠶᠢᠰᠤᠢ ᠃ ᠢᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠥᠰᠢᠶᠡᠲᠡᠨ  ᠳᠠᠶᠢᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠠᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠩᠬᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠯᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠬᠥᠳᠡᠯᠦᠯᠴᠡᠨ ᠪᠣᠰᠴᠤ ᠪᠣᠳᠠᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠭᠣᠰᠤᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ  ᠪᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢ ᠵᠥᠩᠨᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠡ᠃ 
  ᠲᠡᠭᠡᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠬᠦ ᠪᠣᠢ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠄ 
   ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠥ᠂ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠭᠠᠯᠢᠭ ︵ IPA ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ︶ ᠢ ᠨᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠣᠳᠣᠯᠠᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤ ᠳᠦᠷᠰᠦᠲᠦ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠥᠨᠴᠥᠭ ᠪᠤᠯᠤᠩ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠭᠡᠰᠡᠢ᠃ ᠲᠣᠳᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠬᠤ  ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠦᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠠᠷᠠᠳ  ᠤᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠤᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ︔ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡ ᠶᠢ 额 ᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠣᠷᠣᠨ᠂ ᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠥᠷᠥᠨ᠂ ᠦᠷᠡᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠭ ᠲᠠᠭᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠭ ᠢᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠬᠤᠳᠬᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠨᠡᠬᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠡᠷ ᠮᠡᠲᠦ ᠤᠩᠰᠢᠪᠠᠯ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠡᠪ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠬᠤ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠲᠣᠪᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠵᠦ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠠᠰᠢᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠦᠭᠰᠢᠷᠡᠭᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠮᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ ︔ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠠᠰᠢᠭᠲᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ︔ ᠪᠢᠷ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠠᠭᠠᠵᠢ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠠᠳ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ  ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠠᠯᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ 
  ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠢ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠣᠰᠣᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠪᠠᠭᠠᠴᠤᠳ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠰᠤᠷᠬᠤ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠪᠡᠯ᠂ ︽ ᠲᠠᠢ ᠹᠤ ᠽᠠ ᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠯᠣᠣ᠋ ᠬᠤ ᠯᠧ᠄ ᠯᠢᠶᠠᠨ ᠶᠢ ᠭᠧ ᠳ᠋ᠦᠸᠠᠨ ᠱᠢᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠹᠠ ᠪᠤ ᠯᠢᠶᠠᠤ᠂ ᠹᠠ ᠶᠢ ᠵᠢᠦᠢ ᠬᠤᠸᠠ ᠹᠧᠢ ᠪᠠᠨ ᠲᠢᠶᠠᠨ ᠱᠢ ᠵᠢᠶᠠᠨ᠂ ᠱᠦᠸᠧ ᠶᠧᠦ ᠰᠠ ᠶᠤᠩ᠃ ︾ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠳᠣᠵᠤ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠢᠩᠭᠢᠵᠦ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯᠬᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠷᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠬᠠᠰᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠰᠤᠨ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠲᠤᠭᠠᠢ ᠴᠠᠬᠢᠮ ᠵᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠵᠢᠪᠬᠤᠭᠠᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠵᠤ ᠪᠤᠢ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠢᠨᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠠᠯᠬᠤᠴᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠬᠡᠭᠡᠳ ᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ︔ ᠮᠥᠨ ᠲᠡᠳᠡᠨᠦᠰ ᠦᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠳ ᠨᠢ ᠳᠠᠷᠤᠪᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠠᠩᠭ᠍ᠯᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠣᠨᠣᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠭᠢᠯᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠨ᠎ᠠ᠃ 
   ᠰᠦᠯᠵᠢᠶᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ︽ᠫᠢᠨᠶ᠋ᠢᠨ ︾ ᠬᠠᠶᠢᠭᠠᠳ ᠣᠯᠢᠭᠲᠠᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠦᠨᠡᠬᠡᠷ ᠴᠤ ᠡᠵᠡᠭᠦᠢ ᠬᠣᠴᠣᠷᠪᠠ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠦ︖︕
    ᠠᠢ ᠴᠠᠪᠠᠰᠤ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠡᠳᠦᠬᠡᠨ ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠪᠣᠳᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠵᠣᠪᠠᠨᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠰᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠩᠭᠡᠬᠦ ᠨᠠᠷᠨ ᠠᠴᠠ ᠬᠣᠯᠠ ᠮᠠᠨᠳᠤᠬᠤ ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠶᠠᠰᠤ ᠨᠠᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠴᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠳᠣᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠠ᠃    
     
     