 

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠠᠴᠢ

2018-12-05 13:18
  105
  0
                      ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ
     ᠠᠯᠳᠠᠷᠠᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠂
     ᠠ ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠠ
     ᠠᠷᠪᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠲᠠᠷᠬᠠᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠤᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠪᠢᠯᠢᠭ ᠤᠶᠤᠨ ᠪᠢᠳᠠᠭᠤ
     ᠪᠢᠴᠢᠬᠠᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠂
     ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠨᠤᠮ ᠵᠢᠭᠠᠨ
     ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠪᠤᠳᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶ᠋ᠢ
     ᠪᠤᠳᠤᠵᠥ ᠲᠤᠩᠭᠠᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂
     ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡ ᠰᠡᠴᠡ ᠶ᠋ᠢ
     ᠰᠡᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠥᠨ ᠰᠡᠷᠭᠭᠦᠭᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠯᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠶ᠋ᠢ
     ᠰᠤᠶᠤᠨ ᠰᠤᠷᠢᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠵᠥ ᠂
     ᠮᠡᠳᠡᠯᠭᠡ ᠮᠡᠬᠦᠰ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠶ᠋ᠢ
     ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠥᠯᠥᠨ ᠮᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠡᠭᠡᠯ ᠳᠤᠤᠷᠠᠳᠤ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢ ᠶ᠋ᠢ
     ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠦᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠥ ᠂
     ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠳᠤᠨ
     ᠴᠢᠳᠠᠪᠦᠷᠢᠲᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠡᠷᠡᠮᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠯ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠢ ᠳ᠋ᠥ
     ᠬᠦᠷᠬᠥ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠤᠷᠭᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠂
     ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠡᠭᠦᠳᠡᠯᠲᠡ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ᠎ ᠶᠢ
     ᠬᠦᠲᠥᠯᠥᠨ ᠦᠢᠯᠡᠰᠵᠢᠭᠦᠯᠥᠭᠴᠢ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠃
     ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ
     ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠤᠯ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠂
     ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠡᠮᠡᠭᠡ ᠪᠤᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ
     ᠡᠯᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ‍ᠣ ᠳᠠᠭᠤᠷᠢᠶᠠᠯ ᠴᠦ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃
     ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠳ᠋ᠥ
     ᠡᠷᠬᠡᠪᠡᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠬᠡᠨ ᠂
     ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠰᠡᠨ
     ᠡᠷᠡᠨ ‍ᠣ ᠢᠳᠡᠷᠬᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠃

               ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
                   2018ᠤᠨ ‍ᠣ9 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ10 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ
                   ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠲᠣ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠠᠢ ᠂
                    ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠲᠣ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ ᠃

  
     
     