 

        

2016-02-05 11:23
  2858
  1
                                                                                                                                                                              ᠪᠤᠲᠠᠲᠠᠢ ᠡᠮ  ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭ ᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠢᠭᠤᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠷᠤᠬᠤ ᠲᠠᠪᠦᠨ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠮᠯᠠᠪᠠᠢ᠂᠂ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠡᠮ ᠦᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠷ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠪᠠ ᠵᠢᠯᠤᠭᠤᠲᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ᠃ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠢᠨᠦ ᠷᠢᠱᠦ ᠵᠠᠩᠽᠸ᠋ᠷ ᠳ᠋ᠦᠷᠵᠢᠳ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ᠃ ᠡᠯᠡᠰᠦᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠭᠵᠢᠬᠡᠯ  ᠤᠨ ᠴᠠᠭ ᠠᠮᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠬᠡᠭᠦᠢ ᠲᠤᠷ ᠮᠠᠯᠲᠠᠵᠦ ᠠᠪᠤᠭᠠᠳ᠃  
     
     