 

ᠨᠡᠢᠮᠡᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠢ

2018-12-11 14:38
  166
  0
    ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠪᠣᠯ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠨᠠᠢᠮᠠᠠᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠡᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯᠴᠤᠳ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠥᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠨ ᠴᠥᠬᠡᠨ᠂ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠥᠨᠳᠦᠷ᠂ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠨ ᠨᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ᠋ ᠪᠣᠤ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠰᠢᠭᠦᠦᠨ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠴᠢᠨᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠭᠡᠯᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠯᠪᠣᠯᠳᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠲᠠᠰᠤᠲᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰᠲᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠵᠤ᠂ ᠥᠪ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠴᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠯᠡᠵᠤ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮᠯᠢᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠬᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ᠂ ︽ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠵᠢᠨ ᠤ ᠤᠶᠠᠩᠭ᠎ᠠ︾᠂ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ︾᠂ ︽ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠯᠣᠤ︾ ᠵᠡᠷᠭᠡ 16 ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠢ ᠡᠮᠬᠢᠦᠨᠬᠡᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠧᠯᠸᠢᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮᠳᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠶᠢᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠩᠭᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠢ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠯ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠲᠣᠭᠤᠷᠪᠢᠨ ᠭᠢᠳᠠᠨ ᠬᠥᠭᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ᠂ ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠣᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠵᠤ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ (ᠪᠤᠶᠠᠨᠴᠤᠬᠯᠠ)  
     
     