 

ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ   800 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ (  )

2019-04-19 11:35
  23
  0
   ᠢᠷᠡᠬᠦ 2020 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ 1220 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦ 800 ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠣᠢ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠣᠪᠣᠷ ᠲᠣᠬᠢᠶᠠᠬᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠯᠠᠯ ᠮᠥᠨ᠃ ᠡᠨᠡ ᠴᠤᠬᠠᠭ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠲᠥᠷᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠥᠨᠥᠳᠥᠷ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠣᠯᠤᠭᠠᠳ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠥᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠡᠪᠦᠭᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠦᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠤᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠴᠠᠶᠢᠮ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠴᠢᠭᠦᠷᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠷᠢ  ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠡᠨᠡ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠠᠷᠲᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠴᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠠᠬᠤ   ᠨᠢ   ᠲᠠᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠤᠴᠢᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠦᠬᠡᠨ ᠣᠢ ᠶᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠲᠥᠷᠥ ᠲᠡᠢ᠂ ᠥᠷᠭᠡᠨ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠴᠠᠳᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠣᠷ ᠲᠤ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠳᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠵᠠᠪᠰᠢᠶᠠᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠠ᠋᠃
   1235 ᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠷᠬᠣᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠭᠡᠵᠦ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠪᠡ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠲᠤᠬᠠᠢ 2003 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠭᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠳᠦ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠄ 《ᠲᠠᠶᠢᠽᠤ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠵᠠᠯᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 15 ᠳ᠋ᠠᠬᠢ ᠣᠨ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠡᠨᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ/1220 ᠣᠨ/ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠡᠷ   /ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ/ ᠍ ᠢ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ/ᠣᠷᠳᠣ ᠥᠷᠭᠦᠭᠡ/ ᠍ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠲᠣᠭᠲᠠᠪᠠ᠃  / ᠬᠠᠭᠠᠨ/ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠪᠡᠭᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠦᠬᠦ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠤᠩᠬ᠎ᠠ᠂ ᠥᠨᠢᠷ ᠥᠳᠬᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠷ᠎ᠡ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠪᠠᠰᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ  ...》 ᠭᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢ ᠲᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠣᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ᠄ 《ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠳᠤᠭᠠᠷ   ᠯᠤᠤ ᠵᠢᠯ ᠲᠤᠷ ᠬᠣᠷᠣᠮ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ    ...》. ᠬᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
  ᠫᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨᠢ᠂ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠣᠨᠣᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠳ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ  ᠮᠢᠩ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠴᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠳᠬᠣᠨ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠨᠣᠶᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠥᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠢᠨ   ᠳᠣᠷᠣᠨ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠥᠯ  ᠲᠡᠢ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠨᠢ  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ  ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠴᠣᠭᠲᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠠᠰᠠᠷ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠣᠷᠳᠣ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢ  ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠬᠣᠲᠠ  ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ  ᠂ ᠨᠢᠭᠡ   ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠭᠡᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢ 1237 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠫᠧᠷᠰ ᠦᠨ   ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠨᠥᠭᠥᠭᠡ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ 1238 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭᠡᠪᠲᠦᠷ ᠮᠥᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠭᠠᠳ ᠲᠡᠨᠳᠡ 1000 ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ    ᠂ ᠠᠯᠲᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠪᠦᠷ ᠲᠡᠢ 《ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ》 (ᠵᠣᠴᠢᠳ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ) ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
   《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠣᠯᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ  ᠂ ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠲᠤ ᠬᠥᠬᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠠᠮᠤᠷᠵᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠵᠦ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩᠲᠤ ᠬᠠᠷᠰᠢ᠂ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠲᠣᠰᠬᠤ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠭᠲᠤᠬᠤ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠤᠮᠠᠷᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ᠂ ᠣᠨᠣᠭ ᠤᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ 6 ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠢ ᠲᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠣᠷᠳᠣ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠡᠭᠡᠯᠵᠢᠯᠡᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠡᠳᠡᠭ  ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭᠠᠬᠢ ᠬᠠᠭᠠᠳ᠂ ᠢᠯᠠᠩᠭᠤᠶ᠎ᠠ  ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠤᠯᠠᠮ  ᠥᠷᠭᠡᠵᠢᠵᠦ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠥᠪ᠂ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠧᠦ᠋ᠷᠣᠫᠠ ᠶᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢᠯᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠮ᠂ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ  ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠳᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠡᠭᠡ ᠤᠷᠲᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ᠃
   1948-1949 ᠣᠨ  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠶᠢᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ   ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠲᠦ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ  ᠃ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ 6 ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠯᠲᠦ ᠬᠥᠰᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠫᠠᠶᠢᠯᠤᠭᠤᠷ  ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ  ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠥᠨᠳᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 64 ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠯᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ ᠫᠠᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠪᠲᠠᠭᠠᠢ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠳᠡᠪᠢᠰᠴᠦ  ᠃ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠣᠭᠣᠭᠠᠨ᠂ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠰᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠥᠷᠦᠭ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠤᠭ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ x II-xIII ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠬᠢᠴᠡ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ᠂ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠳ ᠦᠨ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠳᠡᠯ (ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠄   ᠤᠨ ᠰᠢᠪᠠᠷ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ) ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠲᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠸᠢᠯᠢᠭᠧᠯᠮ ᠪᠤᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠨ ᠪᠣᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠢᠮᠡᠯ ᠮᠣᠳᠣ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ᠃
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ᠂ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 12 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ  ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠲᠠᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠡᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ  ᠂  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ 1256 ᠣᠨ ᠳᠤ 《ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ》 ᠪᠤᠶᠤ 《ᠬᠤᠷᠠᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠬᠦ ᠠᠭᠤᠤ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ》 ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠨᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ᠂ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠡᠲᠡᠭᠡᠳ ᠲᠦ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠡᠳᠡ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ  ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠤᠭ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ 1311 ᠪᠠ 1342-1346 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠭᠣᠶᠣ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠤᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠳᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠠᠶᠢᠮᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠣᠲᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠡᠵᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ᠂  ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠽᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠵᠠᠯᠠᠨ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠴᠢᠳ᠂ ᠤᠷᠠᠴᠤᠤᠯ ᠳᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠤᠯ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ᠂ ᠠᠩᠭᠯᠢ᠂ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ᠂ ᠣᠷᠣᠰ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ  ᠃ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡᠬᠢ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠮᠣᠳᠣ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠭᠣᠶᠣᠯ ᠴᠢᠮᠡᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠹᠷᠠᠨᠼᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠸᠢᠯᠢᠭᠧᠯᠮ ᠪᠤᠰᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ  ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠺᠦᠽᠮᠠ ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠠᠯᠲᠠ ᠮᠥᠩᠭᠥᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠡᠨᠡ ᠣᠷᠣᠰ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠷᠡᠭᠡ᠂ ᠲᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃
      
     
     