  

    12.9  

2019-05-27 10:43
  121
  0

               1- 4            4             15.9     4G  12.1   
       1- 4      4463       0.7   4               15.9   7.3          3G  4G  13.4   4G  12.1        4.26   1870    100Mbps          3.19       12.9  
     1- 4     351  GB     122.2          349  GB     125.8      
     
     