 

ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠥ

2019-05-20 09:32
  2485
  0
ᠬᠤᠨᠢ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠠᠭᠤᠥ
ᠦᠭᠡ ᠄ ᠲᠤᠷᠵᠢᠶᠥᠩᠷᠥᠩ
ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠄ ᠢᠳᠰᠢᠨ
1.ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠲᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠬᠦ
ᠬᠦᠭᠡᠷᠬᠦᠨ ᠬᠤᠨᠢᠨ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠦᠨ
ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠥᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ
ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠨ ᠢ ᠬᠠᠯᠬᠠᠯᠠᠳᠠᠭ᠃
2.ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠬᠦᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠰᠢᠯᠡᠬᠦ
ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠬᠤᠨᠢ ᠢᠮᠠᠭᠠᠨ ᠤ
ᠲᠠᠪᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠭᠡᠯᠡᠨ ᠨᠤᠥᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠢ
ᠲᠠᠩᠰᠤᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠢᠨᠨ ᠬᠠᠩᠭᠠᠳᠠᠭ᠃
3.ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠢᠷᠬᠡᠭ ᠨᠤᠥᠰᠤ ᠪᠤᠯ
ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠦᠬᠦᠯᠢᠭ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠦ
ᠨᠠᠮᠤᠷ ᠬᠠᠪᠤᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳ᠋ᠦ ᠪᠠᠨ
ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠶ᠎ᠠ ᠂
4.ᠲᠦᠷᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷᠤᠯᠳᠠ
ᠲᠦᠭᠦᠬᠡᠢ ᠡᠳ᠋ ᠦᠨ ᠡᠬᠢ ᠶᠢ
ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠡᠵᠡᠨ ᠪᠡᠳᠡ ᠨᠠᠷ
ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠲᠦᠷᠭᠡᠨ ᠬᠠᠢᠴᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ᠂
︵1954.4.3 ᠤᠥᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠦᠨ
ᠰᠤᠨᠢᠨ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠄ ᠶᠤᠨᠳᠤᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠮᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ︶  
     
     