 

     20210811-20210820

2021-08-22 20:38
  87
  0  
      
       
           
         
         
            

         
         
         
       
      

20210811      3        (  )          
                     

20210812      4        (  )          
                           
         
           

20210813      5       (  )          
                         

20210814      6                 
                            

20210815      7                 
                                

20210816      8                 
    10   3                       

20210817     10                
                          
         
     (  )                   

20210818      11                 
                 

20210819      12                
     жасаа                         

20210820     13                 
                        
         
                    

Августын 11-дэ, бичин сарын 3-й сагаагшин туулай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама судар тарни тайлбарлажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амь сэдьхэлэй нэгэдэл" гэжэ айлдалаа.

Августын 12-то, бичин сарын 4-й хар луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Юртэмсэ үйлын үрээрээ ябажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Юртэмсэдэ зүүнэй үзүүр багтаха амгалан үгэй" гэжэ айлдалаа.

Мэдэжэ зоболоной далай дотор үргэлжэ амьтан зобожо байна.
Августын 13-да, бичин сарын 5-й харагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэг хүнэй зүүдэндэнь мори үзэгдэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хий мориной үндэс бол хүшэ шадал" гэжэ айлдалаа.

Августын 14-дэ, бичин сарын 6-й хухэ морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Углоонэй уурээр эхилээд ламанар бутээлдэ ороод сууж байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ариун номой хото мандал " гэжэ айлдалаа.
   Августын 15-да, бичин сарын 7-й хүхэгшэ  хорь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал《Амьдрал бүгэдэ өөрийн санаагаар》гэжэ сонсогдоо.Этигэлтэ Хамба Лама: 《Хүсэлэй орондо горьдолгүй өөрийн эрхээр амьдрал 》гэжэ айлдалаа.
Августын 16-да, бичин сарын 8-й улаан бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.

Нэг лама 10 зүгэй 3 сагай Бурхадыг залажа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Ухаан бодолынь сэдьхэлдэ түблэрээд гэрэлтэбэ" гэжэ айлдалаа.

Августын 17-до, бичин сарын 10-й улаагшин тахиа үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Хүлэг мори хүтэлсэн хүн Бурханай судар үзэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Дотор дайсанаа дарагша жинхэн баатар" гэжэ айлдалаа.

Хүн дотор эгээ муу дайсан бол мунхаг. Энэни дарахын тула Бурхан Багшын ном болон сургаал байдаг юм.

Августын 18-да, бичин сарын 11-й шар нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Язгуурын табан Бурхан үзэгдээд Этигэлтэ Хамба Лама: "Хутаг амгаланай нэгэдэл".

Августын 19-дэ, бичин сарын 12-й шарагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Мүргэлшид жасаа хуралда бадар суглуулжа ябана. Этигэлтэ Хамба Лама: "Утхынь мэдсэн сүзэгтэн ушарынь барьсан зоригтон" гэжэ айлдалаа.

Августын 20-до, бичин сарын 13-й сагаан хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Дамжин Дорлиг сахюусанай буудалтай уула байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Оршон байгалитай холижо бясалгадаг" гэжэ айлдалаа.

Дамжин Дорлиг сахюусан дархан болон уран гартай зони оложо тусалдаг тула тэрни мүнөөдэр бясалгажа болно.
   
     
     