 



2019-07-05 11:18
  123
  0
- ᠠᠪᠤ᠂ ᠡᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠡᠴᠡ ᠬᠢᠯᠠᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠳᠡᠷᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠥᠷᠢᠴᠡᠪᠡᠰᠦ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠪᠦᠷᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠦᠯ ᠬᠢᠯᠢᠨᠴᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

- ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠭᠡᠳ ᠳᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠰᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠢᠩᠨᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠲᠡᠭᠦᠦ ᠬᠣᠭᠣᠯᠠ ᠢᠳᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠢ ᠳᠠᠷᠤᠭᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠥᠯᠦᠰᠦ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠯᠵᠣᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠠ ᠬᠦᠢᠲᠡᠨ ᠰᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠦ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ ᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠶᠠᠪᠤᠪᠠᠰᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢ ᠴᠣᠬᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠪᠡᠳᠴᠢᠨ ᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠥᠯᠦᠭᠡ᠃

- ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠭᠠᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠥᠩᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ(ᠮᠣᠷᠢ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ)ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠯᠦ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠰᠦ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠯᠬᠡᠨ ᠳᠣᠷᠣᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- ᠠᠶᠢᠯ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠭᠠᠳ ᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠭᠤᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ᠂ ᠴᠠᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠥᠭᠭᠦᠯᠴᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- ᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠤ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠬᠣᠨᠢ ᠮᠠᠯ ᠮᠠᠭᠤᠴᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠮᠢᠬᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠲᠥᠬᠦᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠶᠣᠰᠣ ᠪᠤᠢ᠃

- ᠠᠮᠠ ᠬᠠᠮᠬᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠮᠠ ᠤᠷᠤᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠥᠷᠢᠰᠦᠨ ᠶᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠮᠥᠨ ᠶᠣᠰᠣ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠴᠠᠯᠴᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠭᠦᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

- ᠠᠮᠤᠷ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠰᠡ ᠳᠤᠤᠭᠠᠷᠠᠪᠠᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠮᠤᠯᠭᠤᠤ᠂ ᠶᠣᠰᠣ ᠦᠯᠦ ᠮᠡᠳᠡᠭᠴᠢ ᠭᠡᠭᠳᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠵᠦᠬᠡᠯ ᠠᠯᠢᠶ᠎ᠠ ᠱᠠᠯᠢᠭ ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃

- ᠠᠬᠠᠮᠠᠳ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠢ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠵᠣᠬᠢᠰ ᠲᠤ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠬᠢ ᠨᠢ ᠨᠠᠮᠪᠠ ᠲᠥᠯᠥᠪ ᠲᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠨ ᠭᠤᠸᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ᠄ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠬᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠ᠂ ᠡᠪᠦᠭᠡᠳ ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠯᠭᠠᠪᠠᠯ ᠠᠪᠤ ᠡᠵᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠳᠠᠭᠤᠳᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠳᠠᠭ᠃

- ᠠᠶᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠠᠰᠠᠷ ᠡᠮᠲᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠣᠯ     ᠴᠠᠢ ᠤᠮᠳᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠲᠡᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠡᠰᠦ ᠦᠯᠦ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃

- ᠠᠶᠠᠭ᠎ᠠ ᠱᠠᠵᠠᠩ ᠢ ᠪᠠᠨ  ᠲᠠᠯᠪᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃  ᠪᠤᠶᠠᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠥᠮᠦᠷᠢᠯ᠎ᠡ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠰᠠᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠤᠭᠤᠪᠠᠯ ᠂ ᠰᠠᠪᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠨᠳᠦᠯᠡ》 ᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠲᠡᠷᠡ ᠪᠣᠯᠠᠢ᠃
   
     
     