 

    

2021-01-07 10:32
  402
  0
   ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠲᠦ ᠬᠡᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠫᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠪᠢ ᠳᠥ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠠᠭᠤᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠵᠢ ᠃ ᠲᠡᠷᠠ ᠠᠭᠤᠢ ᠳᠥ ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠠᠮᠠ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠨᠣᠮ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ   ᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢ ᠲᠦᠰᠢᠵᠤ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠤ ᠱᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠢ ᠴᠢᠩᠨᠠᠵᠤ    ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ︽ ᠤᠸ᠋ᠮ ᠠ ᠬᠣᠩ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠥ ᠨᠣᠮ     
ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠱᠠᠪᠢ ᠬᠡᠳᠤᠬᠦᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠨᠠᠪᠴᠢᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠤᠮᠳᠠ ᠲᠠᠷᠤᠵᠤ ᠦᠯᠤᠰᠪᠡᠯ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠦᠷ᠎ᠡ  ᠤᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠮᠠᠯ ᠢᠶᠡᠷ ᠦᠯᠡ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ ᠡᠳᠤᠷ ᠬᠣᠨᠣᠭ ᠢ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠵᠤ ᠨᠣᠮ ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠰᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠣᠯᠪᠠᠯ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠠᠭᠤᠵᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤ ᠠᠪᠴᠢᠷᠠᠳᠠᠭ ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠡᠴᠡ ᠣᠰᠣᠨ ᠳᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ      ᠯᠠᠮᠠ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠵᠤ ︽ ᠮᠢᠨᠤ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ  ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠥ ᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ   ︾ ᠬᠡᠵᠤ    

ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠡᠳᠤᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠱᠠᠪᠢ ᠨᠠᠷ  ᠢ ᠪᠡᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠴᠢᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠠᠭᠤᠢ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠣᠷᠭᠢᠯ  ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠪᠡᠨ  ᠰᠠᠷᠠᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠠᠢᠢᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠳᠡᠩ ᠳᠥ ᠪᠣᠳᠣᠭᠳᠠᠭᠠᠳ ᠮᠣᠳᠣᠳ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠣᠨ ᠠᠶᠠᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠬᠢᠨ ᠳᠥ ᠭᠠᠩᠬᠤᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠡᠭᠦᠤ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠢᠭᠴᠤ ᠤᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠵᠢᠬᠦᠷᠳᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠥ ᠦᠨᠡᠭᠡ ᠬᠤᠴᠠᠬᠤ   ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠪᠦᠤᠷ ᠲᠦᠤᠷ ᠰᠣᠨᠣᠰᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃

ᠠᠰᠬ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ   ᠲᠠᠭᠡᠷ᠎ᠠ  ᠢᠳᠡᠰᠢ ᠡᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠰ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠷᠭᠦᠳ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠴᠡ ᠰᠤᠴᠢᠨ ᠦᠷᠭᠦᠨ ᠨᠢᠰᠴᠤ ᠭᠠᠭᠴᠠᠬᠠᠨ ᠵᠢᠭᠦᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠪᠢᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠬᠥᠬᠡ ᠣᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠥ ᠬᠠᠯᠢᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠯ᠎ᠡ᠃

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠪᠤᠯᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠰᠤᠨᠢᠷᠬᠠᠯᠳᠠᠢ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠪᠠ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠥ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠱᠠᠪᠢ ᠳᠠᠮᠨᠠᠭᠤᠷ  ᠢᠶᠡᠨ ᠲᠠᠮᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠦᠪᠪᠤᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠠᠢᠢᠰᠤᠢ︕

ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠵᠤ ᠳᠡᠭᠳᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠤᠯᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠤ᠂ ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠦᠬᠡ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠮᠠᠩ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠲᠣᠯᠣᠭᠠᠢ ᠪᠡᠨ ᠦᠨᠳᠤᠷ ᠲᠦ  ᠠᠮᠠ ᠪᠡᠨ     ᠰᠣᠷᠣᠵᠤ  ᠠᠵᠠᠢ 

ᠶᠠᠭ ᠡᠨᠡ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠷᠢᠬᠠᠨ ᠴᠤᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠷᠪᠢᠰ ᠤᠨ ᠥᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠴᠣᠬᠣᠷ ᠮᠣᠷᠢ  ᠬᠦᠮᠤᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠣᠮᠣ ᠡᠬᠦᠷᠴᠤ ᠵᠠᠮ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠶᠠᠭ  ᠮᠠᠩ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠳᠥ ᠰᠣᠷᠣᠭᠳᠠᠵᠤ  ᠬᠦᠮᠤᠨ  ᠢ ᠭᠠᠢᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠵᠤ ᠤᠴᠠᠷ ᠢ ᠮᠡᠳᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠳᠥ ᠡᠬᠦᠷᠤᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠭᠠᠳᠠᠭ ᠨᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠠᠮᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠯᠴᠠᠨ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠥ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠣᠣᠷ ᠢᠶᠡᠨ    ᠲᠠᠯᠪᠢᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ  ᠮᠡᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ     ᠵᠢᠯᠣᠭᠣ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠠᠨ ᠲᠤᠪᠳᠤᠯᠠᠯ᠎ᠠ᠃

ᠬᠤᠢᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠨᠡᠬᠡᠯ᠎ᠡ᠃ ᠠᠭᠲᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠵᠠᠪᠳᠤᠵᠤ ᠭᠣᠣᠯ ᠳᠥ ᠤᠷᠤᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠣᠭᠠᠢ  ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠦᠢᠴᠡᠨ ᠢᠷᠡᠵᠤ ᠮᠣᠷᠢᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠤᠨᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠲᠡᠯ᠎ᠠ ᠴᠤ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ  ᠲᠦ ᠰᠢᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠮᠤᠰ    ︽ᠰᠢᠷᠠᠲᠠᠯ᠎ᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃

ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠮᠠᠲᠠᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠤᠶᠡᠷ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠬᠤ  ᠶᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠨ                 ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠤᠬᠤ ᠳᠠᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠮᠠᠮᠠ ᠲᠡᠮᠤᠷ ᠢᠶᠡᠷ ᠶᠤᠮ ᠤᠤ︖ ᠭᠠᠤᠯᠢ ᠪᠡᠷ ︽ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠰᠢᠪᠠᠭᠤ︾ ᠶᠢ                                  ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ  ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠷᠠ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ ᠭᠡᠳᠡᠭ᠃

ᠬᠣᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠤᠰ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠠᠳᠠ ᠶᠢ︽ ᠭᠠᠷᠤᠳᠢ ᠬᠠᠳᠠ︾ ᠬᠡᠵᠤ ᠨᠠᠷᠢᠳᠴᠠᠢ᠃


   
     
     