 

ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ

2019-05-22 15:45
  182
  0
     ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠠᠮᠣ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ 
ᠦᠪᠤᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ 20 ᠳ᠋ᠣᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠠ ᠤ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠠᠶᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠭᠦᠭᠵᠢᠵᠣ᠂ ᠲᠠᠯᠠ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠠᠰ ᠲᠤᠨᠢ ᠡᠷᠯᠢᠰᠠᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢᠳᠣ ᠲᠦᠷᠣᠯ 娋w ‍ᠦ᠋ᠢᠯ ᠢ ᠲᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠠ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠣᠠ᠂ 1990 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 420 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠪᠤᠯᠣᠠᠭᠦᠭᠵᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠳᠠ ᠲᠠᠢ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠲᠠᠪᠢᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠳᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠴᠢᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠵᠢᠷᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠪᠠ ᠲᠠᠯᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠭᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠠᠩ ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠭᠦᠯᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠲᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠭᠦᠯᠪᠠ᠃ ᠨᠠᠶᠠᠭᠠᠣᠠ ᠤᠠ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠲᠦᠭᠦᠷᠵᠢᠭᠦᠯᠭᠦ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠲᠠᠰᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠤᠳᠣ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠣ ᠭᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠯᠳᠠᠳᠣ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠵᠠᠬᠪᠤᠷ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃
    ᠲᠦᠷᠣᠯ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠯᠢᠯᠳᠠ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠭᠦᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯ ᠨᠢ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ 1947 ᠤᠠ ᠳᠤ ᠪᠦᠭᠦ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠡᠷᠳᠠᠨᠢ ᠰᠢᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠷᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠪᠠᠢ ᠨᠢ 286᠂ 3 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ᠂ 1990 ᠤᠠ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ 1160 ᠲᠦᠮᠠᠠ ᠮᠣ᠋ ᠭᠦᠷᠴᠣ᠂ ᠮᠣ᠋ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠮᠳᠠᠴᠢ ᠪᠠᠷ 66 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ 340 ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠡᠣᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ 1᠂ 9 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠠᠶᠢᠬᠰᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ 39᠂ 6 ᠳ᠋ᠦᠡᠭᠰᠢᠭᠤᠷ ᠺᠢᠯᠣᠭ᠍ᠷᠠᠮ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠵᠣ᠂ ᠤᠨᠠᠯᠳᠠ ᠨᠢ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠮᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠷᠢᠭᠦᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃  
     
     