 

    

2016-12-05 16:36
  665
  2
  ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠢᠰᠢᠤ︖  
  ᠦᠰᠦᠭ ᠳᠤᠲᠠᠭᠤ  ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳ᠋ᠥ ᠬᠡᠴᠢᠨᠡᠨ ᠵᠢᠯ ᠵᠣᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠲᠤᠭᠰᠠᠨ  ᠢᠶᠡᠨ ᠪᠢᠳᠡ ᠮᠠᠷᠲᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠨᠢ ᠵᠥᠪ ᠪᠢᠵᠡ ᠃  
   ᠠᠳᠠᠯᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ  ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠪᠢᠶᠠᠯᠠᠪᠤᠷᠢ  ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠬᠤᠪᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ ᠪᠣᠢ᠃ 
   ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠄ e - ᠳ᠋ᠧᠩ  ᠦᠨ ə ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠡᠮᠡᠭᠡᠯ  ᠤᠨ e ᠮᠥᠨ᠃   
   œ - ᠬᠣᠣᠷ  ᠤᠨ ɔ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠣᠷᠢ   ᠶᠢᠨ œ ᠮᠥᠨ᠃   
   ʏ - ᠬᠤᠮᠠᠬᠢ   ᠶᠢᠨ ʊ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠤᠮᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ʏ ᠮᠥᠨ᠃   
   ɵ - ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ  ᠤᠨ  ᠨᠢ ɵ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠶᠠᠭ ʉ ᠮᠥᠨ ᠃  
   ʉ - ᠬᠥᠮᠥᠨ  ᠤ  ᠨᠢ ɵ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠶᠠᠭ ʉ ᠮᠥᠨ ᠃  
   k - ᠲᠠᠷᠢᠬᠤ  ᠶᠢᠨ x ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠬᠢ  ᠶᠢᠨ k ᠮᠥᠨ  ᠬᠤᠭᠤᠷ   ᠤᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ   ɡ ᠣᠭᠲᠣ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤᠨ   ᠤ ᠦᠯᠢᠬᠡᠷ    ᠤᠨ k ᠮᠥᠨ ᠃  
   ɢ - ᠪᠠᠭ   ᠤᠨ ɡ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠢᠨ ɢ ᠮᠥᠨ᠃    ʦ - ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ʧ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠴᠠᠳᠬᠤ  ᠶᠢᠨ ʦ ᠮᠥᠨ᠃  
  ʣ - ᠵᠢᠷᠠ  ᠶᠢᠨ ʤ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠵᠠᠷ  ᠤᠨ ʣ ᠮᠥᠨ ᠃   
         
     
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.           
     
     