  

ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ

2019-08-25 16:25
  94
  0
      ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠵᠠᠢ ︵ ︽ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ ︾ ᠤ 234 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠲᠤ ︶ ᠃ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ︽ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯ ᠡᠴᠡ ᠭᠦᠮᠦᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠶ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠳᠤᠨ ︾ ᠭᠡᠵᠠᠢ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠳᠤᠬᠤ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠰᠢᠳᠠᠷ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯ ᠢ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠬᠡᠪᠳᠡᠭᠦᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠳᠠᠭ ᠃
      ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠤ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠲᠠᠰᠤᠯᠬᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠂ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠰᠢᠭᠦᠭᠦ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ  ᠶ᠋ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ ᠂ ︽ ᠵᠠᠷᠭᠤ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠭᠦ ᠨᠡᠷᠡᠢᠳᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ ᠃ 1202 ᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠲ᠋ᠠᠷ ᠢ ᠲᠠᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠦ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ︽ ᠡᠶ᠎ᠡ ︾  ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠠᠮᠰᠠᠵᠤ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠯᠠᠯᠠᠵᠤ ᠂ ︽ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠵᠤ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠶᠡᠬᠡᠴᠡᠷᠡᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠯᠠ ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠠᠰᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠪᠡ ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠤᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠷᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠪᠤᠤ ᠤᠷᠤᠳᠤᠭᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠭᠤᠰᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨᠠᠬᠢ  ᠵᠢ ᠵᠠᠰᠠᠳᠤᠭᠠᠢ ᠃ ᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠴᠤᠤᠭᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠵᠢ ᠰᠢᠭᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠳᠤᠨ ᠂ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠴᠡᠭᠡ  ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠪᠡᠯᠭᠦᠳᠠᠢ ᠂ ᠲᠠᠷᠢᠳᠠᠢ ᠤᠷᠤᠳᠤᠭᠠᠢ ︾ ᠭᠡᠪᠡ ᠃ ᠤᠯᠤᠰ ᠪᠠᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ︽ ᠬᠦᠷ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠠᠭᠠᠢ ᠢ ᠭᠡᠰᠭᠡᠵᠤ ᠂ ᠬᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠤᠬᠤᠭᠠᠵᠤ ᠂ ᠦᠬᠦᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠬᠦᠬᠦᠯ ᠂ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯᠳᠠᠬᠤᠨ ᠶᠤᠰᠤᠳᠠᠨ ᠢ ᠠᠯᠳᠠᠭᠤᠯ ︾ ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠰᠢᠬᠢᠬᠤᠳᠤᠬᠤ ᠢ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠠᠢ ᠃ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠷᠭᠡᠳᠬᠦ  ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠂ ᠭᠠᠳᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠦ ᠰᠠᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠦᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠴᠢ ᠨᠤᠶᠠᠨ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠵᠤ ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠪᠡᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷᠡᠬᠢ ᠡᠷᠭᠦᠦ ᠵᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠪᠠ ᠃  
     
     