 

ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠠᠷᠠᠢ

2019-06-04 16:07
  700
  0
    ᠵᠢᠩᠬᠢᠨᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠴᠤᠮᠤ ᠲᠠᠢ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠦᠨᠦᠷ ᠠᠮᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠦᠨᠢᠲᠠ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠦᠷᠢᠨ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠢ ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠤᠨᠰᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠬᠡ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠪ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠴᠤᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠮᠦᠨ᠃ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠭᠠᠬᠤ ᠶᠤᠰᠤᠲᠠᠢ ᠂ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠲᠤ ᠨᠦᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ᠂ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠰᠦᠯᠲᠡ ᠪᠤᠶᠢᠵᠢᠯᠲᠠ ᠳᠤ᠂ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠲᠦᠯᠦᠪᠯᠡᠯᠬᠡ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠤ ᠦᠷᠡᠭᠳᠡᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠷᠤᠮᠠᠨᠲ᠋ᠢᠭ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠢᠯᠬᠠᠮ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠠᠷᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠭᠡᠨ ᠬᠦᠬᠡ ᠤᠭᠲᠠᠷᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠬᠦᠪᠪᠦᠯᠵᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠪᠦᠩ ᠡᠬᠦᠯᠡ ᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠬᠢᠯᠪᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠨᠡᠮᠡᠬᠦ ᠠᠴᠠ ᠪᠢᠰᠢ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠰᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠂ ᠤᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠵᠦᠪᠬᠡᠨ ᠬᠦᠰᠡᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠬᠡ ᠳᠤ ᠲᠦᠰᠢᠭᠯᠡᠭᠡᠳ ᠪᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠤᠷᠴᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠶᠡᠷᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠦᠬᠡᠢ᠃ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠪᠤᠯ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠪᠢᠲᠡ ᠡᠷᠭᠡᠪᠰᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠰᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠢᠬᠢᠷ ᠰᠢᠬᠢᠷ ᠶᠠᠯᠢᠮ ᠦᠬᠡᠢ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ ᠠᠪᠴᠤ ᠢᠯᠠᠨ ᠲᠠᠪᠠᠭ᠋ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠳᠤ ᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠠᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠶᠠᠭᠠᠷᠠᠵᠤ ᠵᠦᠳᠡᠷᠡᠯ᠎ᠡ ᠴᠦ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷ ᠲᠠᠢ ᠰᠠᠨᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
    ᠡᠨᠡ ᠨᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠰᠠ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠡᠭᠦᠰᠭᠡᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠷᠤᠭ ᠬᠤᠷᠢᠮ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠰᠠᠬᠠᠨ ᠴᠢᠳᠠᠵᠤ ᠡᠬᠦᠨ ᠎ ᠤ ᠤᠯᠠᠮ ᠠᠴᠠ ᠢᠨᠠᠭ ᠲᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠵᠦ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃
   
     
     