 

ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠬᠦ ᠪᠤᠢ

2019-06-05 10:00
  1677
  0
ᠰᠢᠷᠭᠡᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠲᠤᠭᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠭᠡᠴᠡᠭᠦᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠡᠪᠡᠷ ᠨᠠᠷᠢᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠡᠯᠡᠪᠡᠯ ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠬᠦ᠂ ᠨᠢᠮᠪᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠰᠦ  ᠪᠠᠷ ᠱᠠᠪᠰᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠡᠪᠡᠷᠰᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠰᠦᠪᠡ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ  ᠳᠤ ᠴᠡᠪᠠᠤᠯᠢᠭ ᠡᠯᠧᠮᠧᠨ᠋ᠲ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠸᠢᠲ᠋ᠠᠮᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠡᠶᠢᠮᠤ ᠠᠴᠠ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠦᠩᠭᠡ ᠭᠡᠷᠡᠯ  ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠲᠡᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠢᠮᠪᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠴᠢᠮᠡᠨ᠎ᠡ᠃ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠲᠡᠯᠪᠢᠬᠤ ᠨᠤᠨᠳᠠᠭ  ᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠩᠭᠡ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠨᠢᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠵᠦᠭᠦᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠡᠭᠡᠨ ᠨᠢᠮᠪᠠᠢ ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠢᠯᠪᠢᠨ ᠲᠦᠷᠬᠢᠵᠤ ᠪᠡᠶᠡᠳᠤ ᠰᠠᠷᠡᠯ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠭᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠢ᠃ ᠡᠩᠭᠡᠰᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠎ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠶᠠᠭᠠᠪᠳᠤᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠦᠨ ᠰᠢᠭ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠡᠶᠢᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠦ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠪᠤᠶᠤ ᠴᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠩᠭᠤᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠭᠡ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠨᠢᠳᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠳᠤᠭ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
    ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠴᠤ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠨ᠃ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨᠴᠤᠳ ᠶᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠡᠮᠦᠰᠬᠦ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠂ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠬᠦᠳᠡᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠰᠭᠡᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠦᠵᠡᠳᠡᠭ᠃ ᠤᠴᠢᠷ ᠢ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠦᠩᠭᠡ ᠠᠷᠠᠰᠤ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦ ᠪᠠᠷ ᠴᠠᠶᠢᠪᠤᠷ ᠪᠤᠶᠤ᠂ ᠬᠦᠶᠦᠬᠡᠨ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠦᠩᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠳᠦᠭᠦᠯᠢᠭ ᠬᠠᠷᠠᠪᠳᠤᠷ ᠵᠢᠰᠤ ᠴᠢᠷᠠᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠠᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠡᠮᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠳᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠦᠩᠭᠡ ᠴᠤ ᠠᠰᠢᠭᠦᠢ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃  
     
     