 

ᠰᠣᠭᠳᠣᠭᠣ ᠠᠢᠯ

2020-04-22 20:43
  213
  0
ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤ ᠮᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠭᠦᠷᠡᠩ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠦᠯᠵᠦ
ᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ
ᠲᠠᠭᠠᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠷᠢᠬᠢᠳᠠᠵᠤ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠣᠳᠣᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ
ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠢᠪ ᠦᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠦ
ᠬᠣᠢᠴᠢᠰ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ
ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠣᠮᠣᠷᠬᠠᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢ᠃
ᠬᠦᠷᠦᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠡᠳᠡᠭᠡ ᠠᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ
ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠵᠦ
ᠪᠢ ᠴᠦ ᠤᠯᠠᠮ ᠰᠣᠭᠲᠣᠯ᠎ᠠ᠂
ᠦᠩᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠵᠦ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠦ
ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡᠠᠢᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ
ᠥᠯᠥᠮᠵᠢ ᠬᠦᠷᠦᠩᠭᠡ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
ᠰᠡᠷᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠪᠣᠰᠣᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤ
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠪᠠᠵᠤ
ᠨᠣᠮᠢᠨ ᠨᠣᠭᠤᠭᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠨᠢ
ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠭ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠨᠳᠤᠨ
ᠬᠦᠷᠡᠩ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠨᠢ
ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠵᠦᠭ ᠬᠠᠨᠳᠣᠵᠠᠢ᠃
ᠠᠶᠤᠵᠤ ᠡᠮᠢᠶᠡᠵᠦ ᠰᠣᠴᠢᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ
ᠪᠣᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠳᠡᠬᠡᠨ ᠮᠦᠷᠭᠦᠯ᠎ᠡ
ᠠᠢ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠡᠨ
ᠪᠣᠴᠠᠭᠠᠨᠳ ᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯ᠎ᠠ᠂᠂᠂᠂᠂  
     
     