 

      20210321︱20210331

2021-03-31 19:53
  135
  0  
      
       
          
         
         
         
  
        

         
         
       
      

2021 03 21      8              
                             
        
               

2021 03 22      9              
           (  )                       

2021 03 23      10              
                

2021 03 24      11              
                                    

20210325      12              
                            

20210326      13              
                     
        
             

2021 03 27      14              
                                   

2021 03 28      15              
                                   

20210329     16              
                      
        
              

20210330     17              
                           
         
                             

2021 03 31      18              
                             

Мартын 21-дэ, туулай сарын 8-й шара луу үдэр сагаалхын тула Этигэлт Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Сайн сайн" гээд, дотороо зальбирна. Этигэлт Хамба Лама: "Ухаан болон сэдьхэлэй хяналта" гэжэ айлдалаа.
Сонин юм, доторой зальбирал бол ухаан болон сэдьхэлэй хяналта тула.

Мартын 22-то, туулай сарын 9-й шарагшин могой үдэр сагаалхын тула Этигэлт Хамба Ламын сургаал.
Багша хүн: "Оршолон хоёр талтай хадань эльбэ болоно" гэбэ. Этигэлт Хамба Лама: "Би гэсэн хүн, омогто баригдаад байна" гэжэ айлдалаа.

Мартын 23-да, туулай сарын 10-й сагаан морь үдэр сагаалхын тула Этигэлт Хамба Ламын сургаал.
"Олон янзын ябадалаа орхеод арюун сэдьхэл сахигты" гэжэ айлдалагдаа.

Мартын 24-да, туулай сарын 11-й сагаагша хонь үдэр сагаалхын тула Этигэлт Хамба Ламын сургаал.нэгэ хүн "шажанай дайсаниие тоосон болгон урбүүлаха" гэжэ уншина. Этигэлт Хамба Лама: "юунтье байбал уур сухал гаргахада удха үгэй " гэжэ айлдалаа.

Мартын 25-да, туулай сарын 12-й хара бич үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Арбаад хүнүүд хүсэлээ бэелүүлхэ гэжэ ерээд байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Буян хурааха аргатай байсандаа баярлагты" гэжэ айлдалаа.

Мартын 26-да, туулай сарын 13-й харагшин тахиа үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Замбуу тивийн оройн шимэг гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Эрдэнийн гэрэл" гэжэ айлдалаа.
Ямар нэгэ эрдэнийн шанар бол гэрэл дээрэ байхань зүб.
Мартын 27-до, туулай сарын 14-й хүхэ нохой үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Тийн арюун орони амитан бүгэдэ эдлэхэнь" гэжэ юрөөл талбиба. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хамаг амитани хосоролгүй абаралда багтаагты" гэжэ айлдалаа.

Мартын 28-да, туулай сарын 15-й хүхэгшин гахай үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Багша хүн: "Амитан зони бэе, хэл, сэдьхэлээр дайража болхогүй" гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Хатуу үйлэ бүтээхын түлөө" гэжэ айлдалаа.

Мартын 29-дэ, туулай сарын 16-й улаан хулгана үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Лама заларсан бишэрэл гуйжа байна, Этигэлтэ Хамба Лама: "Үнэн сэдьхэлэй дүрэ үзүүлхэ хэрэгтэй" гэжэ айлдалаа.
Сайн лама заларсан бол ухаантай хүн бишэрэл гуйхань ехэ зүб.

Мартын 30-да, туулай сарын 17-й улаагшин үхэр үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Чүлөөтэ учрал олохо болтогой" гэжэ зальбарна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Магад гарахын сэдьхэл баригты" гэжэ айлдалаа.
Сүлөө гэбэл ехэ аза баялиг мүн тула хүнэй бэе, Будда Багшийн сургаалтай орон, Багшатай болохо мэтын ушарал гэжэ ойлгоходо.
Мартын 31-дэ, туулай сарын 18-й шар бар үдэр сагаалхын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Шажинай үндэсэн руу шингэгты" гэжэ номлобо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Амитани баярлуулхада Бурхан баярлана" гэжэ айлдалаа.
   
     
     