 

ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ

2019-05-24 09:54
  294
  0
 
   ᠡᠨᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠨᠢ ᠪᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠴᠠᠨ ᠣᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠠᠨ ᠂ ᠠᠩ
ᠠᠩᠨᠠᠬᠣ ᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠯᠠ ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠲᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠣᠮ ᠰᠠᠶ᠎ᠠ 
ᠪᠡᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠨ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠪᠦᠮᠪᠦᠷᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠣᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠪᠢᠴᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ ᠡᠨᠡᠬᠦ 
ᠣᠷᠳᠣ ᠣᠳᠠᠭᠠᠨ ᠶᠠᠪᠣᠴᠠ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠡᠬᠡᠯᠢᠰᠢᠵᠣ ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠨᠢ 
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠨ ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠰᠢᠮ᠎ᠡ ᠴᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶ᠋ᠡᠨ ᠡᠷᠬᠦᠳᠡᠭ ᠣᠷᠣᠰᠢᠴᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ 
ᠬᠡᠪ ᠵᠦᠢ ᠲᠠᠢ ᠡᠪᠯᠡᠷᠡᠬᠦ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠠᠪᠣᠨ ᠬᠣᠰᠢᠭᠣ ᠮᠠᠯ ᠢ
ᠬᠡᠷᠰᠢᠬᠦᠯᠵᠣ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠦᠰᠬᠡᠵᠣ ᠦᠷᠡᠵᠢᠬᠦᠯᠦᠨ ᠡᠬᠦᠯᠳᠡᠷ ᠪᠣᠶᠢᠵᠢᠭᠣᠯᠣᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠨ ᠤ
ᠠᠮᠢᠳᠣ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠮᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠣᠭᠰᠣᠬᠣ ᠪᠢᠰᠢ ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ 
ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠂ ᠠᠩ ᠰᠢᠪᠠᠭᠣ ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠡᠴᠡ ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠮᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠠᠯᠠᠵᠣ 
ᠨᠢᠳᠣᠯᠬᠣ ᠶ᠋ᠢ ᠴᠡᠬᠡᠷᠯᠡᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠯ᠎ᠠ ᠃ 
   ᠪᠢᠳᠠ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠰᠠᠣᠨᠬᠢᠯᠬᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ 
ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠡᠴᠡ ᠣᠯᠵᠣ ᠬᠠᠷᠠᠵᠣ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ
ᠠᠬ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠣ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠣᠳᠣ ᠪᠣᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠬᠢᠯᠡᠯᠵᠠᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠃ ᠲᠤᠤᠷ᠎ᠡ ᠪᠢᠳᠠ ᠬᠡᠰᠡᠭ
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢ ᠵᠢᠬᠰᠠᠭᠠᠵᠣ ᠦᠵᠡᠶ᠎ᠡ ᠃ 
  1. ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠣᠯ ᠪᠠ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠲᠠᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠨ ᠄ 
ᠠᠳᠣᠭᠣ ︵ ᠮᠣᠷᠢ ︶  ᠠᠵᠢᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠬᠦᠣ ᠃ 
ᠦᠬᠡᠷ  ᠪᠣᠬ᠎ᠠ  ᠦᠨᠢᠶ᠎ᠡ ᠃ 
ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠪᠤᠤᠷ᠎ᠡ  ᠢᠩᠬᠡ ᠃ 
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠣᠬᠣᠨ᠎ᠠ  ᠵᠣᠰᠠᠭ ᠃ 
ᠭᠠᠬᠠᠢ  ᠬᠠᠪᠠᠨ ᠮᠡᠬᠡᠵᠢ ᠃ 
ᠪᠠᠷᠰ  ᠬᠠᠳᠣ  ᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠨ ᠃ 
ᠵᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ  ᠣᠭᠣᠨᠣ  ᠰᠣᠭᠣ ︵ ᠮᠡᠷᠡᠯ ︶ ᠃ 
ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ  ᠮᠠᠨᠵᠢ  ᠰᠦᠨᠳᠠᠰᠣ ᠃ 
ᠪᠣᠷᠣ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠣ  ᠭᠣᠷ  ᠵᠦᠷ ᠃ 
ᠠᠷᠠᠳᠣ  ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠣ  ᠬᠡᠷᠡᠴᠢᠨ ᠃ 
ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠪᠣᠷᠬᠢ  ᠨᠠᠭᠠᠢ ︵ ᠲᠠᠷᠴᠠ ︶ ᠃ 
ᠰᠢᠷ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠢ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠳᠡᠬᠡ  ᠡᠪᠰᠢ ᠃ 
ᠬᠠᠯᠢᠭᠣ  ᠪᠣᠶᠢᠷ  ᠡᠪᠢ ᠃ 
ᠨᠣᠬᠠᠢ ᠦᠳᠡᠬᠡ  ᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠳᠠᠭ  ᠡᠪᠰᠢ ᠠᠳᠠᠭ ᠃ 
ᠭᠣᠷᠭᠣᠣᠯ  ᠰᠣᠨ  ᠪᠣᠷᠣᠭᠴᠢᠨ ᠃ 
ᠡᠬᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠣᠭᠠᠯᠵᠠ ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ
ᠨᠢ ᠠᠷᠭᠠᠯᠢ ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠬᠣ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠨ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠳᠡᠭ 
ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠨ ᠮᠡᠷᠡᠯ  ᠬᠡᠬᠦᠣ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ ᠂ ᠬᠤᠴᠠ 
 ᠡᠮ᠎ᠡ ᠬᠣᠨᠢ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠣ ᠂ ᠡᠮ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠰᠠᠭᠠᠷ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠣ ᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢ ᠨᠢ 
ᠶᠡᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠭᠣᠳᠠᠳᠠᠭ ᠠᠮᠢᠳᠠᠣᠨ ᠠᠵᠢᠷᠭᠠᠨ ᠨᠣᠬᠠᠢ  ᠬᠢᠴᠢ ᠂ ᠰᠢᠯᠣᠬᠦᠰᠣ  ᠮᠣᠷᠢᠨ 
ᠰᠢᠯᠣᠬᠦᠰᠣ ᠵᠡᠷᠬᠡ ᠪᠣᠢ ᠃ 
  ⒉ᠪᠦᠳᠦᠬᠦᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠠᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠷ᠎ᠡ ᠵᠣᠯᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠬᠦ ᠄ 
ᠪᠠᠷᠰ  ᠪᠠᠮᠪᠠᠷ ᠃ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ  ᠨᠣᠭᠣᠣᠯ ᠃ 
ᠴᠢᠨ᠋ᠸ᠎ᠠ  ᠪᠠᠯᠳᠡᠷᠬᠡ ᠃ ᠦᠨᠡᠬᠡ  ᠲᠠᠪᠡᠷ ᠃ 
ᠬᠠᠯᠢᠭᠣ  ᠪᠣᠷ ᠃ ᠬᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠭᠠᠬᠠᠢ  ᠬᠦᠬᠦ ᠃ 
ᠰᠢᠯᠣᠬᠦᠰᠣ  ᠨᠣᠭᠣᠣᠯ ︵ ᠰᠢᠷᠡᠶᠢᠬᠢ ︶ ᠃ ᠮᠠᠩᠬᠢᠰᠣ  ᠬᠠᠨᠢᠰᠣ ᠃ 
ᠲᠠᠷᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠮᠦᠨᠳᠣᠯ ᠃ ᠲᠠᠣᠯᠠᠢ  ᠪᠦᠵᠦᠩ ᠃ 
ᠵᠣᠷᠡᠮ᠎ᠡ  ᠴᠣᠷᠳᠠ ᠃ ᠵᠡᠬᠡᠷ᠎ᠡ  ᠢᠨᠵᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ 
ᠪᠠᠭᠠᠪᠠᠭᠠᠢ  ᠪᠠᠮᠪᠣᠷᠰᠢ ᠃ ᠬᠦᠳᠡᠷᠠᠢ  ᠵᠠᠩᠭᠣᠷᠠᠢ ᠃ 
ᠬᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠢ  ᠬᠣᠳᠣᠯ ᠃ ᠠᠳᠣᠭᠣ  ᠣᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ 
ᠦᠬᠡᠷ  ᠲᠣᠭᠣᠯ ᠃ ᠬᠣᠨᠢ  ᠬᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠃ 
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠢᠰᠢᠬᠡ ᠃ ᠭᠠᠬᠠᠢ  ᠲᠣᠷᠣᠢ ᠃ 
ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠪᠣᠳᠣᠭᠣ ᠃ ᠪᠣᠭᠣ  ᠨᠦᠷᠦᠬᠡ ︵ ᠢᠯᠢ ︶ ᠃ 
ᠨᠣᠬᠠᠢ  ᠬᠦᠯᠦᠬᠡ ᠃ ᠲᠡᠬᠢᠶ᠎ᠡ  ᠴᠣᠷᠪᠣᠭ᠎ᠠ ᠃ 
ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠭᠣᠷᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠢ  ᠠᠯᠳᠠᠨ ᠴᠣᠷᠪᠢᠳᠠᠢ ᠃ 
ᠵᠢᠭᠠᠰᠣ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠬᠠᠢ ᠃ ᠮᠠᠯᠠᠬᠡᠢ  ᠰᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ᠬᠣᠷᠣᠬᠠᠢ ᠃ 
   ⒊ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠡᠵᠢᠬᠡᠪᠦᠷᠢ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠪᠣᠶᠣ ᠬᠡᠷ ᠣᠶᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠭ 
ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠵᠡᠷᠯᠢᠭ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠢᠯᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠬᠦ ᠄ 
ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ  ᠬᠣᠷ ᠃ ᠮᠣᠣᠷ  ᠴᠣᠭᠣᠳᠠᠢ ᠃ 
ᠠᠳᠣᠭᠣ  ᠲᠡᠬᠢ ᠃ ᠡᠯᠵᠢᠬᠡ  ᠬᠣᠯᠠᠨ ᠃ 
ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ  ᠶᠠᠩᠬᠢᠷ ᠃ ᠲᠡᠮᠡᠬᠡ  ᠬᠠᠪᠳᠠᠭᠠᠢ ᠃ 
ᠦᠬᠡᠷ  ᠪᠣᠬᠠᠨ ᠬᠦᠷᠦᠬᠡᠰᠣ ᠬᠡᠬᠦ ᠮᠡᠳᠣ ᠃ 
ᠮᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯᠴᠣᠣᠨ ᠡᠷᠳᠡ ᠲᠡᠬᠡᠳᠣ ᠡᠴᠡ ᠠᠷᠢᠶᠠᠳᠠᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠡᠨᠡ ᠮᠡᠳᠣ ᠪᠡᠷ ᠢᠯᠭᠠᠨ 
ᠨᠠᠷᠠᠯᠠᠵᠣ ᠢᠷᠡᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠳ᠋ᠣ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ 
ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳ᠋ᠣ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠵᠣ ᠪᠣᠢ ᠃ 
  ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠰᠠᠣᠨᠬᠦᠯ ᠨᠣᠮ ᠂ ᠴᠢᠨᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠪᠠᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠳᠠ ᠴᠣ 
ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠶᠢᠳᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠣᠯᠠᠮ ᠢᠶ᠋ᠡᠷ ᠴᠦᠬᠡᠷᠡᠵᠣ ᠪᠠᠶᠢᠬᠣ ᠨᠢ ᠣᠳᠣᠬᠢ 
ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠡ ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠡᠨᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠠᠩᠬᠠᠷᠣᠯ ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ ᠠᠪᠴᠣ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ
ᠰᠠᠣᠨᠬᠢᠨ ᠪᠣᠳᠣᠯᠬᠢᠯᠠᠵᠣ ᠢᠯᠡᠬᠦᠬᠡᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠵᠣ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠦᠨᠳᠣᠰᠣᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠣᠯᠠᠮ
ᠬᠦᠷᠦᠩᠬᠡᠰᠢᠬᠦᠯᠪᠡᠯ ᠵᠣᠬᠢᠨ᠎ᠠ ᠃ ( ᠬᠠᠷᠢᠭᠣᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠣᠯᠣᠭᠴᠢ ᠄ ᠴᠦᠨ ᠮᠸᠢ)  
     
     