 

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠬᠢᠬᠤᠢ

2019-03-21 16:49
  93
  0
                  ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠵᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂
     ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠥ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠣ
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠃
     ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ
     ᠶᠠᠩ ᠳᠤᠷᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂
     ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ
     ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠥ ᠃
     ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠠ ‍
     ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠨ ᠤᠷᠰᠢᠵᠥ ᠂
     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠨ
     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ᠃
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ
     ᠬᠦᠮᠥᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠮ ᠂
     ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠥᠳᠬᠡᠪᠡᠯ
     ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃
        ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
     ᠨᠦᠬᠥᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ
     ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠮᠳᠠᠯ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
     ᠨᠦᠬᠥᠴᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠨ
     ᠨᠦᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠥ ᠃
     ᠨᠦᠯᠥᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ
     ᠨᠦᠭᠥᠭᠡᠲᠡᠭᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂
     ᠨᠦᠮᠥᠷᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠥᠯᠴᠠᠨ
     ᠨᠦᠮᠵᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃
     ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠥᠰ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ
     ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨ ᠂
     ᠠᠨᠳᠠ ᠦᠥᠷᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ
     ᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠡᠨᠳᠡᠭᠥᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠲᠥᠨ ᠃
     ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ
     ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠂
     ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ
     ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃
     ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ
     ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂
     ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠥ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯᠳᠥᠨ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠲᠤᠨ
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠥᠲᠥᠨ ᠃
     ᠨᠠᠨᠴᠢᠳ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠤᠨ
     ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠥ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ
     ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃
     ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ
     ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠡᠯᠴᠡᠵᠥ᠂
     ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠬᠤᠷᠵᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠠ
     ᠰᠡᠪᠳᠡᠵᠥ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥᠲᠥᠨ ᠃
     ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠥ
     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠂
     ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ
     ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃

              ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂
                   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠂
                    2019ᠤᠨ3 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ1 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠃
     
     
     
      
     
     