 

ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠴᠤᠤᠯ ᠳ᠋ᠥ ᠵᠠᠬᠢᠬᠤᠢ

2019-03-21 16:49
  128
  0
                  ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠴᠢᠷ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠵᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠨᠠᠶᠢᠷᠰᠠᠭ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ 
     ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠵᠥ ᠭᠠᠴᠢᠭᠳᠠᠬᠤ ᠴᠠᠭ ᠲᠣ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠯᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠶᠤᠮ ᠰᠢᠤ ᠃ 
     ᠶᠠᠮᠠᠷᠴᠤ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠳ 
     ᠶᠠᠩ ᠳᠤᠷᠥ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ 
     ᠶᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠬᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳ᠋ᠥ 
     ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠦᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠰᠢᠥ ᠃ 
     ᠨᠡᠶᠢᠬᠡᠮ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠴᠠᠠ ‍ 
     ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠢ ᠡᠶᠡᠳᠡᠨ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠥ ᠂ 
     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠠᠯᠴᠠᠨ 
     ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠪᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠦᠰᠢᠭᠡᠷᠡᠢ ᠃ 
     ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠬᠦᠮᠥᠨ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ 
     ᠬᠦᠮᠥᠯᠢᠭ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠵᠦᠢ ᠶᠤᠮ ᠂ 
     ᠠᠷᠠᠳ ᠢᠷᠭᠡᠨ  ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦᠨᠳᠥᠳᠬᠡᠪᠡᠯ 
     ᠠᠵᠢᠯ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ ᠃ 
        ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠠᠨᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ 
     ᠨᠦᠬᠥᠳ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠬᠦᠮᠥᠰ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠪᠠᠨ 
     ᠨᠦᠬᠥᠷ ᠦᠨ ᠭᠤᠮᠳᠠᠯ᠂ ᠨᠢᠭᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ 
     ᠨᠦᠬᠥᠴᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠮᠵᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠴᠡᠨ 
     ᠨᠦᠬᠥᠷᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠵᠦᠭᠡᠷ ᠰᠢᠥ ᠃ 
     ᠨᠦᠯᠥᠭᠡ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 
     ᠨᠦᠭᠥᠭᠡᠲᠡᠭᠥᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠴᠢᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠦᠯᠥᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠵᠥ ᠂ 
     ᠨᠦᠮᠥᠷᠢ ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠲᠦᠰᠢᠭ ᠪᠤᠯᠥᠯᠴᠠᠨ 
     ᠨᠦᠮᠵᠥᠭ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠨ ᠬᠡᠶᠢᠮᠤᠷᠢᠯᠢᠭ ᠶᠠᠪᠤᠭᠠᠷᠠᠢ ᠃ 
     ᠠᠬᠠᠨ ᠳᠡᠭᠦᠥᠰ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ 
     ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠬᠤᠲᠤᠨ ᠂ 
     ᠠᠨᠳᠠ ᠦᠥᠷᠡᠢ ᠶᠤᠮ ᠪᠤᠯ 
     ᠠᠨᠳ᠋ᠠᠭᠤ ᠡᠨᠳᠡᠭᠥᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠮᠡᠳᠡᠯᠴᠡᠭᠲᠥᠨ ᠃ 
     ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠳᠠᠷᠠᠰᠤ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ 
     ᠠᠯᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠭᠡᠮ ᠬᠢᠬᠥ ᠦᠭᠡᠢ ᠂ 
     ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠡᠶᠢᠨ 
     ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨᠳᠤᠷᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠨ ᠥᠭᠡᠳᠡ ᠲᠠᠲᠠᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃ 
     ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ ᠪᠤᠯ ᠨᠠᠶᠢᠵᠠ 
     ᠨᠠᠶᠢᠷᠲᠠᠢ ᠡᠪᠲᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ 
     ᠨᠠᠷᠭᠢᠵᠥ ᠬᠥᠥᠷᠨᠢᠯᠳᠥᠨ ᠤᠶᠢᠯᠭᠠᠯᠴᠠᠲᠤᠨ 
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠦᠶᠡᠷᠬᠡᠬᠥᠲᠥᠨ ᠃ 
     ᠨᠠᠨᠴᠢᠳ ᠰᠠᠷᠬᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠤᠨ 
     ᠨᠠᠭᠠᠳᠴᠥ ᠨᠠᠶᠢᠷᠯᠠᠵᠥ ᠰᠤᠷᠭᠠᠷᠠᠢ ᠂ 
     ᠨᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠠᠨ ᠭᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ 
     ᠨᠠᠰᠤᠲᠠᠢ ᠨᠢᠷᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃ 
     ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠪᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ 
     ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠦᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠢᠲᠡᠬᠡᠯᠴᠡᠵᠥ᠂ 
     ᠰᠫᠢᠷᠲ ᠬᠤᠷᠵᠠ ᠶ᠋ᠢ ᠲᠠᠶᠠᠠᠠᠳᠠᠠ 
     ᠰᠡᠪᠳᠡᠵᠥ ᠬᠤᠤᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠬᠢᠴᠢᠶᠡᠨ ᠰᠡᠷᠡᠮᠵᠢᠯᠡᠬᠥᠲᠥᠨ ᠃ 
     ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠥ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠡᠨ ᠰᠤᠷᠴᠥ 
     ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠡᠷᠳᠡᠮ  ᠢ ᠶ᠋ᠢ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠨ ᠂ 
     ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠰᠤᠷᠤᠯᠴᠠᠨ 
     ᠰᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠢᠷᠥᠭᠡᠳᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠭ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠤᠲᠤᠨ ᠃ 
 
              ᠡᠷᠡᠭᠡᠨ ᠂ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠍ᠪᠠᠰᠠᠩ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠪᠠ ᠂ 
                   ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠷ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡᠢ᠂ 
                    2019ᠤᠨ3 ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ1 ‍ᠣ ᠡᠳᠦᠷ ᠃ 
     
     
     
      
     
     