 

ᠬᠠᠮᠢᠨᠠᠭᠠᠨ ‍ᠣ ᠡᠪᠦᠯ

2020-05-16 20:38
  26
  0
ᠮᠦᠩᠬᠦᠨ ᠡᠪᠦᠯ  ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠨᠠᠭᠠᠨ
ᠮᠦᠰᠦ ᠴᠠᠰᠤᠨ ‍ᠣ ᠮᠠᠷᠺ ᠲᠠᠢ
ᠮᠦᠴᠢᠳᠬᠡᠨ ᠵᠦᠷᠢᠬᠦ ᠪᠠᠰᠠᠭᠠᠨ
ᠭᠠᠯ ᠬᠠᠯᠠᠭᠤᠬᠠᠨ ᠬᠠᠷᠠᠴᠠ ᠲᠠᠢ
ᠭᠠᠴᠠᠯᠢᠩ ᠲᠠᠢ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ ᠳ᠋ᠥ ᠢᠨᠢᠶᠡᠬᠦ
ᠠᠳᠠᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠃  
     
     