 

     20210601-20210610

2021-06-10 20:50
  104
  0  
      
       
           
         
         
         
   
         
         
         
       
      

20210601     21                
                            
         
            

20210602      23               
                     

20210603      24                
                          
         
            

20210604      24                
                            

20210605      25                
                              

20210606     26               
                                  

20210607     28                
                                

20210608      28                
                              
         
                    

20210609      29                
                           

20210610      30               
                                 

Июнин 1-дэ, могой сарын 21-й сагаан луу үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Хүнэй харгы хүндэлэн хобдог амитан хэбтэжэ байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Зам нээхын түлөө үйлдэхэ зоболондо арга бий" гэжэ айлдалаа.

Сэргэлэн зон нэгэ ямар хобдогоос салаха арга олохо ёстой.
Июнин 2-то, могой сарын 23-й сагаагшин могой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Үйл хэрэг бүтээгшэ гэжэ сонсогдоо. Этигэлтэ Хамба Лама: "Харшалха дайсан дороо дарагдана" гэжэ айлдалаа.

Июнин 3-да, могой сарын 24-й хара морь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама харшалсан тодхор үнэснэй торог болгожо байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Сүнэс номын агаарта шингэхэ" гэжэ айлдалаа.

Хоерой хоорондо Бурханай ном судалха бол ехэ сайн.
Июнин 4-дэ, могой сарын 24-й харагшин хонь үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
"Хутагта Манзушри дор мүргэмэй" гэжэ сонсогдоно. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурсан хубрагуудай дээдэ номыг сонсохо орон" гэжэ айлдалаа.

Июнин 5-да, могой сарын 25-й хүхэ бич үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ лама: "Ухаанай саадчи талада хүрэхэ юрөөл таби" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Гэгээрэлэй үүдэ нээгдэхэ" гэжэ айлдалаа.

Июнин 6-да, могой сарын 26-й хухэгшин тахиа удэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хун зоной ябаха харгы замда тодхор хэжэ байтараа оортоо зам хаага. Этигэлтэ Хамба Лама: «Гэгээн замда гараха мурын зэргэ» гэжэ айлдалаа.

Июнин 7-до, могой сарын 28-й улаан нохой үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн оршон байгалийн онсынь тайлбарлаад суужа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Саг зуурын хэл
аялгатайн тохируулсан сэдьхэл мүн" гэжэ айлдалаа.

Июнин 8-да, могой сарын 28-й улаагшин гахай үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Европын зон Иволгын дасанай дэргэдэ бүтээлын үргөө барижа байна. Этигэлтэ Хамба Лама: "Үндэр ширээнээс ном табиха саг" гэжэ айлдалаа.
Иимэ бодол хүнүүдтэ ерэжэ болхонь магадгүй. Энэндэ сошожо гайхаха ехэ хэрэг үгэй.

Июнин 9-дэ, могой сарын 29-й шара хулгана үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Тахилчин: "Үлзытэ тахилаа үргэнээр дэлгэе" гэнэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Бурхад сахюусадаас абарал гуйха" гэжэ айлдалаа.

Июнин 10-да, могой сарын 30-й хүхэгшин үхэр үдэрэй саг алхахын тула Этигэлтэ Хамба Ламын сургаал.
Нэгэ хүн: "Танаар ойлгогты амь нас болон ябажа л байна" гэбэ. Этигэлтэ Хамба Лама: "Буянай сэдьхэл хаяа эли гардаг" гэжэ айлдалаа.  
     
     