 

   800    (  )

2019-04-19 12:00
  44
  0
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠢ ᠮᠠᠯᠲᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠠᠴᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠣᠲᠠ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠲᠥᠪ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠳᠤ ᠡᠷᠲᠡ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠭ ᠠᠴᠠ       ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠤᠯᠠᠮ  ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠥᠪᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠷᠤ   ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ   ᠂ ᠱᠠᠩᠳᠤ   ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠠᠷᠢᠬᠢ᠂ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ᠂ ᠨᠡᠬᠡᠮᠡᠯ ᠰᠦᠯᠵᠢᠮᠡᠯ᠂ ᠸᠠᠭᠠᠷ ᠰᠠᠪᠠ᠂ ᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠮᠣᠳᠣᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠡᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ  ᠃
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠠᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ᠂ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢᠴᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ  ᠃ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ  ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠳᠤ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠥᠷᠥᠭ ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠭᠦᠰᠲᠡᠮᠦᠷ᠂ ᠨᠤᠮᠤ ᠰᠤᠮᠤ ᠴᠢᠳᠠᠮᠠᠭᠠᠢ ᠤᠷᠠᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠨᠡᠷᠡᠯᠡᠵᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠳᠦᠭᠡ ᠴᠤ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠬᠢᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠤᠯᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠰᠢᠭᠲᠤ ᠦᠵᠡᠮᠦᠷᠢ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ   ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠶᠢᠯᠪᠦᠷᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠢ ᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠲᠡᠷᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠴᠤ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ. 《ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠷ》 ᠍ ᠳᠦ ᠨᠤᠮᠤᠴᠢ ᠳᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠬᠤᠶᠠᠭ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠬᠠᠴᠤᠳ ᠪᠠᠰᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ   ᠡᠴᠡ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠵᠡᠪᠰᠡᠭ ᠦᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠪᠦᠷᠢ ᠵᠣᠩᠬᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃
   ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠠᠴᠠ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ᠂ ᠨᠧᠰᠲ᠋ᠣᠷᠢᠨ᠂ ᠯᠠᠯᠤ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ  ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ  ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠣᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ᠂   ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠥᠪᠡᠷᠰᠡᠳ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢ ᠳᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠯᠡᠨ ᠵᠢᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ   ᠦᠳ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ 12 ᠬᠡᠶᠢᠳ᠂ ᠯᠠᠯᠤ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ 2 ᠰᠦᠮ᠎ᠡ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸ ∙ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠢᠶᠡᠨ ᠶᠡᠬᠡᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡ ᠰᠢᠷᠭᠠᠭᠤ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠸ ∙ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠡᠷ᠂ ᠲᠡᠳᠡ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠯᠠᠩ ᠳᠤ ᠰᠢᠪᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠲᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠢᠭ ᠬᠣᠰᠢᠭᠤᠷᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠢᠳᠬᠠᠨ ᠣᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠢᠶᠡᠷ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃
   ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠳᠦ ᠲᠤᠰ ᠲᠤᠰ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠬᠤ ᠭᠡᠵᠦ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠯᠦᠭᠡᠲᠦ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ᠂ ᠯᠠᠯᠤ᠂ ᠪᠣᠮᠪᠣ᠂ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠣᠮᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠃ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠰᠠᠨ ᠸ ∙ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠪᠡᠷ ᠦᠨ ᠨᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠪᠠ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠣᠭᠣᠷᠣᠨᠳᠣᠬᠢ ᠰᠢᠷᠦᠭᠦᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠡᠳᠦ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠶᠢᠮᠦ ᠨᠣᠮ ᠬᠠᠶᠠᠯᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠣᠮᠪᠣ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤ ᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠠᠪᠲᠠᠭᠳᠠᠨ ᠾᠷᠢᠰᠲ᠋ᠦ᠋ᠰ᠂ ᠯᠠᠯᠤ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ᠃ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠥᠭᠡ ᠮᠥᠷᠭᠥᠯ ᠦᠨ ᠨᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠥᠯᠥᠭᠡ ᠡᠷᠡᠰ  ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠡᠳᠡᠯ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠠᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠣᠨᠢᠷᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠡᠷᠲᠡ ᠪᠠᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠨᠡᠶᠢᠴᠡᠬᠦ ᠪᠡᠨ ᠪᠣᠯᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠢᠯᠡ᠃
  ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠰᠯᠡᠯ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠣᠮ ᠦᠢᠯᠡᠳᠳᠡᠭ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸ ∙ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠢ ᠣᠷᠣᠬᠤ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠤᠩᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠤᠩᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠶᠢᠭᠤᠷ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠥᠷᠬᠥ᠂ ᠬᠤᠪᠴᠠᠰᠤ ᠬᠤᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠵᠢᠭᠤᠯᠴᠢᠨ ᠲᠡᠷᠡᠪᠡᠷ ᠲᠤᠩ ᠵᠥᠪ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠦᠨ᠎ᠡ   ᠲᠡᠢ ᠪᠢᠯᠡ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠭᠦᠷᠦᠨ ᠦ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠥᠪᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠡᠳᠬᠦᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃
   ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ ᠵᠤᠤ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠨ ᠠᠴᠠ ᠣᠯᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 1346 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠬᠢᠲᠠᠳ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠳᠦ ᠳᠤᠷᠠᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂  ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠲᠣᠮᠣ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ 1256 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠠᠭᠤᠰᠬᠠᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠠᠳ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠤ ᠬᠥᠷᠥᠩᠭᠡ ᠮᠥᠩᠭᠥ ᠭᠠᠷᠭᠠᠨ 1311 ᠣᠨ᠂ 1342-1346 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠪᠣᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠴᠠᠮᠬᠠᠭ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ᠂ ЗОО ᠲᠣᠬᠣᠢ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ     ᠳᠥᠷᠪᠡᠨ ᠵᠦᠭ ᠲᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠪᠦᠷᠢ ᠳᠣᠯᠣᠭᠠᠨ ᠵᠠᠩ ᠪᠤᠶᠤ 20 ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ ᠥᠷᠭᠥᠭᠡ ᠲᠠᠩᠬᠢᠮ ᠤᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠤᠷᠬᠠᠳ ᠤᠨ ᠰᠡᠷᠡᠭ ᠳᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠨᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠣᠷᠣᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠠᠢ᠃
   1342-1346 ᠣᠨ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠲᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠡᠨᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠤᠯᠠᠮ ᠴᠤ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ   ᠬᠥᠰᠢᠭᠡᠨ ᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦ ᠡᠴᠡ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠭᠰᠡᠨ ᠢᠨᠦ ᠨᠢᠳᠦ ᠭᠢᠯᠪᠠᠮ᠎ᠠ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠰᠡᠶᠢᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦᠵᠡᠰᠬᠦᠯᠡᠩ ᠲᠡᠢ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ  ᠃ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠵᠤ  ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠤᠭᠤ᠃ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠦ ᠥᠭᠥᠯᠡᠨ ᠪᠤᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠸ ∙ ᠷᠦᠪᠠᠷᠰᠺ ᠠᠶᠠᠨ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠄ 《ᠲᠡᠳᠡ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠶᠡᠨ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤ ᠭᠣᠶᠣᠮᠰᠣᠭ ᠰᠠᠶᠢᠬᠠᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠢᠮᠠᠭᠲᠠ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠥᠭᠡᠳ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤ ᠪᠡᠬᠢ ᠬᠠᠨ᠎ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠲᠣᠭᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠨᠢ  ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠲᠣᠮᠣ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠡ᠃ ᠡᠨᠡ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠣᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠤᠬᠤᠮ ᠡᠨᠡ ᠮᠣᠳᠣ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠷᠬᠠᠨ ᠤ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠠᠨᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠪᠢ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠣᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠭᠠᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠳᠡᠷᠭᠡᠳᠡ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯᠠᠢ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
    ᠬᠤᠪᠢᠯᠠᠢ   ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠢᠶᠡᠷ (1260-1261) ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠰᠢᠲᠠᠵᠤ ᠰᠦᠢᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠵᠥᠪᠯᠡᠯᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠰ ∙ ᠢ᠊ ∙ ᠺᠢᠰᠧᠯᠧᠸ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠭᠡᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠲᠡᠮᠦᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ XIV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠥᠴᠥᠬᠡᠨ ᠴᠤ ᠡᠪᠳᠡᠷᠡᠯ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠴᠤ 1297 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠥᠷᠭᠡᠳᠬᠡᠯ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃
  ᠲᠤᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠭᠡᠷ ᠢ 1 ЗЗ 1 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠰᠡᠯᠪᠢᠨ᠂ ᠮᠥᠩᠬᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠣᠷᠳᠣ ᠶᠢ 1351 ᠣᠨ ᠳᠤ  ᠂ 1346 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠳᠣ ᠬᠠᠷᠰᠢ ᠶᠢ ᠰᠡᠷᠭᠦᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠲᠣᠭᠣᠭᠠᠨᠲᠡᠮᠦᠷ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ  ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠨᠡᠮᠡᠵᠦ ᠪᠠᠷᠢᠵᠠᠢ᠃ XIV ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠳᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷᠬᠠᠢ ᠲᠣᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠤᠳ᠋ᠳ᠋ᠬᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠮ᠎ᠡ ᠬᠡᠶᠢᠳ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ》 ᠬᠡᠮᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠴᠢ ᠨ ∙ ᠮ ∙ ᠱᠧᠫᠧᠲ᠋ᠢᠯᠢᠨᠢᠺᠣᠸ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ᠃
    ХХ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠰ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ   ᠦᠨ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡ ᠥᠷᠲᠦᠭᠰᠡᠨ ᠶᠤᠮ᠃   ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠥᠩᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠬᠢᠯᠭᠠᠨ ᠰᠲ᠋ᠠᠨᠼ᠂ ᠥᠨᠳᠥᠷ ᠬᠦᠴᠦᠳᠡᠯ ᠦᠨ ᠱᠤᠭᠤᠮ᠂ ᠱᠣᠩ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠩ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠡᠯᠢ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠡᠳ᠋ ᠥᠯᠥᠭ ᠦᠨ ᠥᠪ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠮ ᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠡᠢ  ᠶᠤᠮ᠃ ᠣᠯᠠᠨ ᠤᠳᠠᠭ᠎ᠠ ᠠᠷᠬᠧᠣᠯᠣᠭᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠲᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠢᠯᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠰᠢᠭᠤᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠪᠤᠴᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠡᠴᠡ   ᠤᠨ ᠨᠤᠷᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ  ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠯᠡᠷᠬᠡᠢ᠃ ᠮᠥᠨ ᠣᠶᠢᠷ᠎ᠠ ᠣᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠳ ᠡᠨᠡᠬᠦ ᠰᠤᠪᠠᠭ ᠱᠤᠤᠳᠤᠤ᠂ ᠬᠣᠩᠬᠣᠷ ᠬᠣᠲᠣᠭᠣᠷ ᠢ ᠬᠣᠭ ᠤᠨ ᠴᠡᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤ ᠵᠥᠭᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠣᠰᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠪᠠᠷ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠮᠰᠠᠯᠲᠠᠢ᠃
    ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠦᠨ ᠵᠢᠯ ᠦᠳ ᠲᠦ United Nations Educational Scientific and Cultural Organization ᠍ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ-ᠶᠠᠫᠣᠨ ᠤ ᠬᠠᠮᠲᠤᠷᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ》 ᠲᠥᠰᠦᠯ ᠦᠨ ᠬᠦᠷᠢᠶᠡᠨ ᠳᠦ ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠪᠢᠰᠬᠡᠷ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠢᠯᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠲᠠ ᠶᠢᠨ   ᠤᠨ ᠭᠣᠣᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠢ ᠬᠠᠰᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠨᠳᠡ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠶᠢᠯ᠂ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠣᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠪᠦᠰᠡ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯᠳᠡᠪ ᠨᠤᠷᠠᠩᠭᠢ ᠬᠣᠭ ᠬᠠᠶᠠᠭᠳᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠶᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠳᠤ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠰᠥᠷᠭᠦ ᠨᠥᠯᠦᠭᠡ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠣᠷᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ  
     
     