 

ᠪᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠦᠯ ᠮᠡᠨᠳᠦ ᠎ ᠶᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠬᠦ 15 ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠳᠠᠳᠬᠠᠯ

2019-06-06 09:38
  326
  0
 
   1. ᠡᠪᠡᠳᠭᠦ ᠶᠢ ᠨᠠᠮᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠮ ᠢ ᠡᠷᠦᠢ ᠬᠤᠷᠤᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ︔    
   2. ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠬᠢᠳᠠᠳ ᠡᠮ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔    
   3. ᠤᠮᠳᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠭᠡᠳᠦᠷᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔    
   4. ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠬᠦᠪᠰᠤᠭᠡᠷ ᠳᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠦ ᠢᠳᠡᠬᠦ︔    
   5. ᠭᠡᠳᠦᠷᠭᠡᠢ ᠴᠠᠳᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠢᠳᠡᠵᠦ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔    
   6. ᠠᠷᠢᠬᠢ ᠤᠤᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ︔    
   7. ᠲᠠᠷᠭᠤᠨ ᠮᠢᠬ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠤᠰᠤᠨ ᠳᠤ ᠪᠤᠴᠠᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠬᠡᠲᠦᠷᠬᠡᠢ ᠶᠡᠭᠡᠢᠳᠡᠬᠦ︔        
    8. ᠳᠠᠪᠤᠰᠤ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠤᠭᠤᠯᠠ ᠢᠳᠡᠬᠦ︔    
   9. ᠦᠷᠭᠦᠯᠵᠢ ᠰᠢᠭᠡᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠪᠴᠢᠬᠤ︔    
   10. ᠤᠰᠤ ᠳᠡᠮᠡᠢ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔    
   11. ᠺᠠᠯᠢ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠨᠤᠭᠤᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠮᠢᠰ ᠢᠳᠡᠭᠦ︔    
   12. ᠤᠭᠤᠷᠠᠭ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠬᠦᠦ ᠢᠳᠡᠭᠦ︔    
   13. ᠳᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠶᠡᠭᠡᠳᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔    
   14. ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠰᠦᠨᠢᠵᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠳᠭᠡᠨ ᠴᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠤᠹᠧ ᠤᠤᠭᠤᠬᠤ ᠳᠤᠷᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ︔
   15. ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ᠃ 
   
     
     