 

2021.1.20

2021-01-20 10:20
  235
  0
                        ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ
  ᠡᠷᠲᠡ ᠤᠷᠢᠳᠦ ᠴᠠᠭ  ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠠᠮᠢᠲᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠤᠨ ᠬᠡᠥᠬᠡᠨ ᠨᠢ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠴᠦ ᠬᠦᠷᠭᠡᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠠᠴᠠ ᠄ ︽ ᠬᠡᠨ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ  ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠳᠦ ᠬᠡᠤᠬᠡᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠭᠭᠦᠨ᠎ᠡ ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠂
  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠣᠴᠢᠵᠥ ᠬᠦᠨᠳᠦ  ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠶᠡᠷᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠵᠤᠪᠠᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠦᠵᠤ ᠪᠠᠢᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠵᠤᠯᠭᠠᠵᠠᠢ᠂ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠵᠤᠪᠠᠵᠥ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠰᠠᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠳᠦ ᠬᠡᠯᠡᠪᠠ᠂
  ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ᠄︽ ᠪᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ᠂ ᠪᠢ ᠴᠢᠨᠦ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠤᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠴᠢᠨᠢ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠳ ᠣᠴᠢᠶ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠪᠡ᠂
  ᠲᠡᠭᠡᠭᠡᠳ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠤᠭᠠᠳ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠣᠴᠢᠵᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠢᠨᠢ ᠶᠠᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠂
 ᠳᠡᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠭᠠᠢᠬᠠᠵᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠴᠠ ᠶᠠᠭᠠᠬᠢᠭᠠᠳ ᠨᠢᠭᠡ ᠵᠢᠨ ᠨᠡᠮᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠠᠶᠣᠬᠣ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ ᠳᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠵᠢᠵᠤ ᠤᠨᠠᠭᠠᠭᠠᠵᠠᠢ᠃
  ᠠᠷᠰᠯᠠᠨ ᠬᠦᠷᠪᠡᠯ ᠠᠴᠠ :︽ᠭᠠᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠬᠢᠨ  ᠳᠣᠲᠤᠷ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠤ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠪᠤᠢ︖︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠳᠤ___
  ᠭᠦᠷᠪᠡᠯ ᠶᠠᠭᠤ ᠭᠡᠵᠤ ᠬᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠎ᠡ ᠤᠤ︾
  ᠬᠠᠷᠢᠭᠤ ᠦᠯᠡᠳᠡᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠶ᠎ᠡ  
     
     