  

ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ

2020-09-08 10:05
  61
  0
ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ
      ᠦᠭᠡ ᠄  ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠴᠤᠭᠲᠤ
      ᠠᠶ᠎ᠠ ᠄  ᠂ ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠣᠷ

ᠴᠠᠩ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠨᠳᠡᠯᠵᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠠᠰᠤᠲᠤ ᠠᠯᠲᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠴᠠᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠮᠤᠷᠤᠨ ᠬᠦᠯᠢᠶᠡᠭᠰᠡᠨ
ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠡᠵᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠪᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠪᠤᠴᠠᠶ᠎ᠠ ᠭᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠡᠵᠢ ᠮᠢᠨᠢ
ᠪᠤᠭᠤᠷᠤᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠳᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠷᠠᠨ ᠢ ᠮᠡᠯᠲᠡᠯᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠳᠤᠭᠰᠢᠨ ᠡᠷᠴᠢᠰ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠤᠮᠤᠭᠯᠠᠩ ᠮᠤᠷᠢᠳ ᠳᠠᠪᠬᠢᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ
ᠳᠤᠮᠤᠭᠲᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠨᠳᠠ ᠮᠢᠨᠢ
ᠬᠤᠯᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠬᠤᠷ᠎ᠠ ᠨᠠᠷᠠ ᠨᠢ ᠠᠰᠬᠠᠷᠠᠭᠰᠠᠨ
ᠬᠤᠷᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷ ᠢᠶᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠬᠤᠭᠤᠷ ᠴᠤᠭᠤᠷ ᠬᠦᠩᠭᠢᠨᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ
ᠲᠤᠤᠯᠢᠴᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠠᠪᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠎ᠠ
ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠠᠪᠤ ᠮᠢᠨᠢ
ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

ᠤᠩᠭᠤᠨ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠦᠨ ᠳᠡᠯᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠭᠦᠷ
ᠣᠳᠣ ᠲᠠᠢ ᠰᠦᠨᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠶᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠰᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠭᠤᠷ
ᠤᠪᠰᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠤᠷᠢᠯ᠎ᠠ
ᠢᠷᠡᠶ᠎ᠡ ᠢᠷᠡᠶ᠎ᠡ ᠬᠡᠬᠦᠯᠡᠷ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠮᠢᠨᠢ
ᠢᠵᠢᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ

       ᠦᠴᠦᠬᠡᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠳᠡᠯ ~ ~
      ᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠶ᠎ᠠ ᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠥ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠢ ᠵᠠᠮ  ᠳᠦ ᠨᠢ ᠬᠠᠶᠠ ᠪᠤᠰᠤᠳᠴᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ
       ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠳᠠᠩᠴᠤ ᠬᠡᠴᠡᠬᠦᠦ ᠶᠣᠮ ᠳ᠋ᠠ ︕
          2020 ᠣᠨ ᠤ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠰᠠᠷᠠᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠳᠤ
                    ᠱᠠᠩᠬᠠᠢ ᠬᠤᠲᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠡᠮᠲᠡᠭᠯᠡᠪᠡ

   
     
     