 

ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠰᠢᠯᠵᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ᠎ᠠ

2019-12-03 14:07
  171
  0
 
    ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠬᠦ ᠰᠦᠨᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠵᠤ ᠬᠠᠶᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠠᠰᠦ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠪᠴᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠦᠷᠬᠦᠵᠤ ᠠᠮᠵᠢᠵᠠᠢ᠃ 11 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 30 ᠤ ᠡᠳᠦᠷ᠂ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠩ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠮᠡᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠠᠴᠠ ᠪᠤᠭᠳ᠋ᠬᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠳᠤ ᠴᠠᠰᠤᠨ ᠰᠢᠭᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠰᠢᠷᠦᠬᠦᠰᠴᠦ 100 ᠮᠧᠲᠷ ᠤᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨᠠᠬᠢ ᠶᠠᠭᠤᠮ᠎ᠠ ᠪᠦᠷ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠬᠦ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠯᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠ ᠦᠳᠡ ᠬᠡᠯᠪᠠᠶᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠠᠶ᠋ᠢ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠢᠳᠤ ᠲᠡᠨᠵᠢᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠪᠤᠭᠳ᠋ᠬᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠴᠠᠩ ᠰᠠᠪᠰᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯ᠎ᠠ᠃
   ᠬᠠᠯᠬ᠎ᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠪᠤᠭᠳ᠋ᠬᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤ ᠶᠢᠨ 6 ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠢᠳᠬᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠱᠦᠵᠢ ᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠳᠤᠷ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠯᠦᠬᠡ᠂ ᠪᠤᠭᠳ᠋ᠬᠠᠭᠤᠯᠠ ᠰᠤᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ᠂ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ 2016 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠲᠠᠭᠠᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠡᠷᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠨᠡᠬᠦᠯᠭᠡᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠷᠴᠢᠮᠳᠡᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠥᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ 2017 ᠤᠨ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢ 2 ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠡᠨᠡ ᠪᠠᠶᠢᠵᠠᠢ᠃
   ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ 1973 ᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠷᠠᠳᠠᠨ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠠᠯ ᠰᠦᠷᠦᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠢᠷ ᠦᠰᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠬᠦᠯᠤᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠤᠳᠦ᠋ᠢᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠰᠠᠭᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ︽ᠨᠠᠮᠠᠢᠢ ᠬᠡᠥᠬᠡᠳ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠳᠤ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠰᠤ ᠶᠡᠬᠡᠳᠡᠢ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢ ᠲᠡᠬᠦᠰ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠠᠩ ᠭᠠᠴᠢᠭ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠵᠤ ᠦᠡᠭᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠲᠤᠤᠷᠠᠳᠦ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠩ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠬᠦᠯᠦᠨ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠶᠡᠭᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠦᠯᠦᠬᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠭᠤᠤᠯ ᠮᠦᠷᠡᠨ᠂ ᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠰᠤ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠮᠠᠯᠴᠢᠨ ᠪᠢᠳᠡᠨ ᠴᠦ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠠᠴᠠ ᠡᠶᠢᠨ ᠬᠦ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠦ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠪᠦᠷᠢ ᠮᠦᠡᠭᠬᠦ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠳᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠠᠶ᠎ᠠ ᠤᠷᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠭᠤᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠵᠠᠶᠢᠳᠠᠭᠤᠨ ᠨᠡᠬᠦᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ᠎ᠠ︾ ᠭᠡᠵᠤ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢ ᠳᠤ ᠶᠠᠷᠢᠨ᠎ᠠ᠃
   ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠪᠡᠬᠡᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠯ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠦᠷᠬᠦ ᠳᠤ ᠤᠷᠬᠢᠭᠠᠳ ᠶᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠤᠨᠢ ᠡᠪᠡᠰᠦ ᠤᠷᠭᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠷᠦᠰᠦ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠮᠦᠨᠡᠬᠦᠷ ᠨᠢ ᠤᠷᠤᠰᠬᠤ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠢᠳᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠠᠰᠤ ᠬᠦᠯᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠦ ︽ᠲᠠᠰ ᠲᠠᠰ︾ ᠬᠢᠨ ᠲᠤᠤᠭᠠᠷᠬᠤ ᠮᠦᠰᠦᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠯᠤᠭᠰᠢᠯᠳᠠ ᠰᠢᠬ ᠬᠤᠯᠠ ᠠᠴᠠ ᠠᠨᠢᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠠᠯᠳᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠲᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠰᠠᠯᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠷᠭᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠯᠠᠰᠤᠨ ᠮᠤᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠲᠤᠷᠠᠰᠤᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠳᠤ ᠠᠪᠳᠠᠬᠤ ᠰᠢᠤᠬᠠᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠴᠦ ᠬᠤᠯᠤᠰᠤ ᠪᠤᠷᠭᠠᠰᠤ ᠪᠢᠳᠡᠬᠦᠷᠡᠨ ᠪᠦᠷᠬᠦᠭᠰᠡᠨ ᠤᠷᠱᠤᠨ ᠭᠤᠤᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠢᠳᠦ ᠲᠦᠬᠦᠷᠳᠡᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠳ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠨᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠭᠤᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠰᠢᠬ ᠁ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ᠄  ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠠᠯᠳ᠋ᠬᠠᠤᠳᠤ ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ  
     
     