 

ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡ

2020-05-12 17:29
  21
  0
      ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡ
ᠠᠷᠢᠬᠢᠨ  ᠰᠣᠭᠲᠣᠭᠣ ᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠤ ᠪᠠᠷ
    ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠵᠢᠭᠦ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ
ᠠᠶᠣᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠦᠨᠢ
    ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡ
ᠠᠶᠣᠮᠠᠷ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠲᠡᠷᠡ ᠰᠦᠨᠢ
    ᠡᠭᠦᠳᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠣᠭᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ
ᠠᠱᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ
    ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡ
ᠠᠱᠢᠨ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ
    ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠨᠢ ᠲᠤᠭᠰᠢᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ
ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠤ
    ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠣᠯ ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠡ
ᠠᠯᠢ ᠴᠢᠮ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠢᠷᠠᠲᠡᠢ ᠰᠢᠦ ᠭᠡᠵᠤ
    ᠬᠡᠯᠡᠵᠤ ᠥᠭᠭᠥ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠳᠤ
ᠠᠮᠠᠷᠠᠭ   ᠨᠢᠭᠡ  ᠨᠠᠰᠣᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ
    ᠰᠠᠨᠠᠵᠤ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ  ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠡ


   
     
     